smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์บอลข่านแกรนด์ทัวร์ (อิตาลี แอลเบเนีย โคโซโว มาซิโดเนีย) 10D -TK (XESBALKAN-1705)


(XESBALKAN-1705) ทัวร์ บอลข่านแกรนด์ทัวร์ (อิตาลี แอลเบเนีย โคโซโว มาซิโดเนีย) 10D -TK


โรม – ติรานา – ครูเปีย – เพค – พริชตีนา – สโกเปีย – พรีเลป – โอครีด – บิโตลา – เบรัท

 

More details


78,900 ฿

SXES


ทัวร์ บอลข่านแกรนด์ทัวร์ (อิตาลี แอลเบเนีย โคโซโว มาซิโดเนีย) 10D -TK (รหัสทัวร์ XESBALKAN)


กำหนดการเดินทางทัวร์บอลข่านแกรนด์ทัวร์ (อิตาลี แอลเบเนีย โคโซโว มาซิโดเนีย) 2562

กุมภาพันธ์       08-17               78,900.-

มีนาคม            15-24               78,900.-

เมษายน           13-22               83,900.-

พฤษภาคม       17-26               78,900.-

 

วันที่1:             กรุงเทพมหานคร

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน


วันที่2:             อิสตันบูล – โรม (อิตาลี)

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ภายในสนามบินอิสตันบูล ตามอัธยาศัย

09.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่สนามบินฟูมิชิโน โดยเที่ยวบิน TK1861 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.40 ชั่วโมง)

10.15 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม อิตาลี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดเรียพามพิลิช ส่วนหนึ่งของพระราชวังพามพิลิช หนึ่งในพระราชวังแห่งกรุงโรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสปิอาซซ่าโนวาน่า พระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นช่วง ค.ศ.1644-1650 จากนั้นถูกใช้เป็นที่พำนักของท่านทูตแห่งประเทศบราซิลเมื่อช่วง ค.ศ.1920 จนกระทั่งปัจจุบัน นำท่านชม งานจัดแสดงศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นที่หาดูได้ยาก ต่อด้วย The Apartment สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พำนักของเจ้าชาย โดเรีย พามพิลิช ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 ซึ่งภายในตกแต่งไว้อย่างเรียบหรูตามสไตล์อิตาเลี่ยน อิสระให้ท่านชมภายในพิพิธภัณฑ์ นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ น้ำพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้ได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้นนำท่านสู่ย่าน บันไดสเปน แหล่งนัดพบของชาวโรมและนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นจัตุรัสที่มีอาคารสวยงามและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Prada, Dior, Chanel และอื่นๆอีกมากมาย หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศใจกลางเมืองบริเวณ บันไดสเปน ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองหลวงของอิตาลี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม

ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Hotel **** หรือเทียบเท่า


วันที่3:             โรม - ติรานา

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

06.30 น. นำท่านสู่สนามบินฟูมิชิโน เพื่อเชคอิน

09.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินทิรานา โดยเที่ยวบิน...... (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

10.45 น. เดินทางถึงสนามบินทิรานา ประเทศแอลบาเนีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองติรานา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแอลเบเนีย ติรานาก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1614 โดยสุไลมาน ปาชา เมืองติรานาเป็นเมืองหลวงของประเทศแอลเบเนียเมื่อปี ค.ศ. 1920 นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสสแกนเดอเบกจัตุรัสหลักของเมืองติรานา กลางจัตุรัสมีรูปปั้นของสแกนเดอเบกบนหลังม้า ซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาวแอลเบเนียในการต่อต้านการรุกรานจากพวกออตโตมัน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับหอคอยนาฬิกา ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอายุมากและเก่าแก่ที่สุดเป็นหอนาฬิกาใจกลางเมืองและเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงติรานา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1820 สมควรแก่เวลานำท่านชมสวนรีเนีย สวนสาธารณะกลางเมืองที่สร้างขึ้นในยุคคอมมิวนิสต์ครองเมือง ซึ่งมีจุดเด่นคือ อาคารไทวานี สิ่งก่อสร้างสไตล์โคโลเนียลที่มีร้านอาหาร คาเฟ่และลานน้ำพุ นอกจากนี้ตัวสวนยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลฤดูร้อนในเดือนมีนาคม

นำท่านถ่ายรูปมัสยิดเอทเฮม เบย์ ซึ่งได้ใช้เวลาก่อสร้างถึง 28 ปีจนสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1821 ภายในถูกตกแต่งด้วยงานศิลปะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามที่สุดในแอลเบเนีย นอกจากนี้มัสยิดแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่อยู่รอดมาจากยุคการทำลายสัญลักษณ์ทางศาสนาในช่วงปี ค.ศ.​1960 ภายในมีภาพวาดบนผนังและเพดานมีความสวยงาม เป็นรูปธรรมชาติ น้ำตกและสะพานซึ่งไม่ค่อยเห็นในศิลปะของอิสลาม แต่ปรากฏให้เห็นภายในมัสยิดแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Doro Hotel Tirane **** หรือเทียบเท่า


วันที่4:             ครูเปีย – ปราสาทครูเปีย – พริซเรน (โคโซโว)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองครูเปีย (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของติรานา ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาครูเปีย และแม่น้ำเอสเฮม ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าอิลลิเรียนแห่งอัลบานี และในปี ค.ศ.1190 ก็ได้เป็นเขตปกครองตนเองแห่งแอลเบเนียและต่อมาก็ได้กลายเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรแอลเบเนีย และในราวต้นศตวรรษที่ 15 ก็ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกออตโตมันเติร์ก อย่างไรก็ดีเมืองครูเปียได้ปลดแอกเป็นอิสระในปี 1443 ภายใต้นำทัพสู้รบของสแกนเดอเบก

นำท่านเที่ยวชมเมืองในหุบเขาที่มีทัศนียภาพสวยงามยิ่งและย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ผ่านการเข้าชม ปราสาทแห่งครูเปีย ซึ่งมีทั้งพิพิธภัณฑ์สแกนเดอเบก และตลาดบาซาร์รวมอยู่ด้วย เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านกองทัพของพวกออตโตมัน โดยสามารถจุกองทหารได้ประมาณ 2,000-3,000 คน ด้านรอบของปราสาทยังมีหอคอยสูง นำท่านเที่ยวชมและเก็บภาพประวัติศาสตร์แห่งเมืองครูเปีย อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองพริซเรน อดีตเมืองศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเซอร์เบีย เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของโคโซโวซึ่งอยู่ติดกับมาซิโดเนียและแอลเบเนีย ประชาชนส่วนมากจะเป็นชาวแอลเบเนียน ตัวเมืองจะตั้งอยู่บนส่วนลาดชันของภูเขาซาร์ นำท่านเที่ยวชมเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังคงกลิ่นอายของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นำท่านถ่ายรูปมัสยิดสินาน ปาชา เป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1615 โดยปี 1990 อาณาจักรเซอร์เบียได้ยกย่องให้มัสยิดแห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งวัฒนธรรม นำท่านเข้าชมความงามภายในมัสยิด ได้เวลานำท่านเข้าชมโบสถ์แม่พระ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 2006 โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 โดยกษัตริย์ชาวเซอร์เบีย สเตฟาน มิลูทิน เป็นโบสถ์แบบเซอร์เบีย ออร์โธดอกซ์ และหลังจากการเข้ามายึดครองอาณาจักรแห่งนี้โดยชาวออตโตมันในสมัยศตวรรษที่ 14 ได้เปลี่ยนโบสถ์แห่งนี้เป็นมัสยิด และในต้นศตววรษที่ 20 ก็ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นโบสถ์อีกครั้ง นำท่านเข้าชมความสวยงามภายในโบสถ์ โดยเฉพาะภาพเขียนสีเฟรสโก ที่ยังคงความสวยงามจวบจนปัจจุบัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Theranda Prizren Hotel **** หรือเทียบเท่า


วันที่5:              เพค (โคโซโว) – พริซตินา

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเพค เมืองทางตะวันตกของโคโซโว เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงามเนื่องจากตั้งอยู่บนเทือกเขาเบรจเกท เป็นเมืองติดชายแดนเซอร์เบียอีกเมือง ทำให้เคยถูกยึดครองโดยชาวเซอร์เบียและชาวออตโตมันในอดีต นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งขอมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่าง โบสถ์ออร์โธดอกซ์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยยุคเซอร์เบียเรืองอำนาจ อย่างไรก็ตามเมืองนี้ได้ถูกยึดครองโดยชาวออตโตมันทำให้ได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมของชาวเติร์กมาพอควร จะเห็นได้จากบ้านเรือนที่สร้างในแบบออตโตมันซึ่งยังหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน นำท่านเที่ยวชมภายในเมืองเพคชมบ้านเรือนและโบสถ์เพคนำท่านชมอารามดิคานิท

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองพริซตินา เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดแห่งโคโซโว นำท่านชมเมืองพริซตินา เมืองที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นคอมมิวนิสต์ในยุคโซเวียตได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสสแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา นำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งกรุงพริซตินา หอนาฬิกาประจำเมือง และอาคารสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็นในแบบฉบับโซเวียต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Hotel Victory Hotel **** หรือเทียบเท่า


วันที่6:             สโคเปีย (มาซิโดเนีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองสโคเปีย เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมาซิโดเนีย เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ทางวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจของประเทศ เคยเป็นเมืองหลวงของเซอร์เบีย และบัลแกเรียในอดีต สันนิษฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานที่สโคเปียตั้งแต่ 4000 ปีก่อนคริสตกาล นำท่านชมจัตุรัสมาซิโดเนีย นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวง อนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการที่ประเทศได้รับเอกราชมา 20 ปี ได้เวลานำท่านถ่ายรูปกับประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นประตูชัยในการประกาศอิสรภาพของมาซิโดเนียที่มีมากว่า 20 ปี ซึ่งพื้นผิวภายนอกของประตูชัยนี้ได้ถูกตกแต่งด้วยหินอ่อน และมีการทำลวดลายให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของชาวมาซิโดเนีย จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง และตั้งอยู่ถัดไปจากสะพานหินและบริเวณจัตุรัสฯ บริเวณด้านหน้าถูกสร้างด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงามของเสาที่สูงและที่มีขนาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่เก็บสะสมสิ่งของที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ของชาวมาซิโดเนียและสิ่งของต่างๆที่มีต้นกำเนิดในแต่ละยุคสมัย ได้เวลานำท่านสู่อนุสรณ์สถานของแม่พระเทเรซา สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่แม่พระเทเรซา จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ สะพานหิน สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งไบแซนไทน์สะพานนี้มีความยาวประมาณ 214 เมตรและส่วนโค้งที่ใต้สะพาน 13 ช่อง ซึ่งจักรพรรดิที่ได้เข้ามาปกครองก็ได้พยายามทำการก่อสร้างเพิ่มเติม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกาดิเม ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ระยะทางประมาณ 50 กม. เป็นหมู่บ้านที่มี ถ้ำกาดิเม หรือ ถ้ำหินอ่อน เป็นถ้ำหินปูนที่มาชื่อเสียงของโคโซโว ที่เพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1966 โดยชาวบ้านที่ชื่อว่า อาห์เมท ดิที ซึ่งเป็นผู้ที่มีอาชีพตัดหินขายและได้ทำการขุดลงไปพบถ้ำหินอ่อนแห่งนี้ นำท่านชมความสวยงามของถ้ำที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่มีความยาวประมาณ 1,500 เมตร และมีอุณหภูมิคงที่ในหน้าร้อนประมาณ 13 องศาเซลเซียสและในขณะที่ฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นที่ 11-13 องศา ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองสโคเปีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Skopje Hotel **** หรือเทียบเท่า


วันที่7:             พรีเลป – บิโตลา – โอครีด

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองพรีเลป เมืองทางตอนใต้ของมาซิโดเนีย เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ เมืองนี้มีความสำคัญในสมัยกลางชาวบัลแกเรียได้เข้ายึดครองระหว่าง ค.ศ. 1916-1918 เป็นสถานที่เกิดของวีรบุรุษชาวเซอร์เบีย ชื่อ มาร์โค คราลเชวิก และเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยป้อมปราการจนได้รับการขนานนามว่า เมืองภายใต้หอคอยมาร์โค นำท่านเที่ยวชมเมืองโดยเริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมือง และหอนาฬิกา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่สวยที่สุดในประเทศมาซิโดเนีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1858 จากนั้นนำท่านชมมัสยิดคาร์ชิ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1475 ซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่เป็นมัสยิดเดียวในทวีปยุโรปที่มีระเบียง 2 ด้านบนยอดมินาเรต ซึ่งแตกต่างจากมัสยิดโดยทั่วไป จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความสวยงามและความน่ารักของเมืองประวัติศาสตร์อีกแห่งของมาซิโดเนีย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองบิโตลาซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมาซิโดเนียและอยู่ในหุบเขาพาลาโกเนียจึงทำให้เมืองนี้เป็นอีกเมืองที่มีธรรมชาติและทิวทัศน์สวยงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชมความงามของเมืองบิโตลา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองหลวงสโกเปีย และยังเป็นเมืองที่อยู่ใกล้พรมแดนประเทศกรีซมาก ห่างกันเพียง 14 ก.ม. เท่านั้น ทำให้เมืองนี้ได้รับวัฒนธรรม และอารยธรรมมาจากกรีซ เมืองบิโตลานี้สร้างโดย เฮอราเคลีย ลินเคสทิส ในราวกลางศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลโดย พระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งมาซิโดเนีย และเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถูกชาวออตโตมันเข้ามายึดครองในช่วงศตวรรษที่ 15 นำท่านเข้าชมเมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส สร้างขึ้นในยุคของเฮลเลนนิสติคจนถึงยุคกลางโดยกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งมาซิโดเนีย ในราวศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล จากนั้นได้ถูกโรมันเข้ามายึดครองในราวปี 148 ก่อนคริสตกาล ทำให้เมืองนี้ได้รับอิทธิพลในแบบโรมัน เช่น การสร้างโรงละครเอมฟิเทียร์เตอร์ ที่สามารถจุผู้เข้าชมได้ประมาณ 3,000 คน ห้องอาบน้ำ และวิหารต่างๆอีกหลายแห่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองโบราณอีกแห่งที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ในประเทศมาซิโดเนีย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโอครีด เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบโอครีด ในประเทศมาซิโดเนีย เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ เคยมีโบสถ์มากถึง 365 แห่ง ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "เยรูซาเลมแห่งบอลข่าน" เมืองเต็มไปด้วยบ้านและประติมากรรมที่งดงาม มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เมืองโอครีดได้รับเลือกเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติจากยูเนสโก เป็นหนึ่งใน 28 แห่งที่ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกทั้งด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Belleview Hotel Ohrid**** หรือเทียบเท่า


วันที่8:             โอครีด – เบรัท

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองโอครีด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอารามริมทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นำท่านเข้าชมความงามของโบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับนักบุญจอห์น ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของมาซิโดเนีย โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงหน้าผาเหนือจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบโอครีด และธรรมชาติโดยรอบทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของโบสถ์ที่มีฉากหลังเป็นทะเลสาบสวยงามยิ่ง ได้เวลานำท่านชมอารามเซนต์นาอูม สร้างขึ้นโดยนักบุญนาอูมในปี ค.ศ.905 เป็นอารามของนิกายอีสเทิร์น ออร์โธดอกซ์ และเป็นอีกหนึ่งอารามที่สร้างขึ้นบริเวณริมทะเลสาบ มีวิวและทิวทัศน์ที่สวยงาม และร่างของนักบุญนาอูมก็ได้ถูกฝังภายในอารามแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเบรัท เมืองทางตอนใต้ของประเทศแอลเบเนีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโอซูม นำท่านชมเมืองเก่าในเขตมันกาเล็ม ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2008 นำท่านเข้าชมปราสาทเบรัท เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาที่เป็นหินและอยู่ติดกับด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำโอซูม สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล และต่อมาได้ถูกเผาทำลายโดยชาวโรมันในราว 200 ปีก่อนคริสตกาล และในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ก็ได้มีสร้างกำแพงที่แข็งแกร่งขึ้นโดยจักรพรรดิธีโอโดซีอุส ที่ 2 แห่งไบแซนไทน์และก็ได้ก่อสร้างต่อเติมขึ้นในศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนที่1 แต่ต่อมาในศตวรรษที่ 13 ได้มีการสร้างต่อเติมจนมีความสวยงามที่บริเวณรอบๆ ตัวปราสาทจะมีทิวทัศน์ของธรรมชาติอันสวยงดงาม และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2005 จากนั้นนำท่านเที่ยวชมป้อมปราการเบรัท สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทเบรัท นำท่านถ่ายรูปกับมัสยิดใหญ่ (Great Mosque) และสะพานโกริชา ซึ่งเป็นสะพานหินที่สร้างตั้งแต่สมัยออตโตมันเรืองอำนาจและถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ที่สวยงามและสำคัญแห่งเมืองเบรัท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Berat White City Hotel **** หรือเทียบเท่า


วันที่9:              ติรานา

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กรุงติรานา เมืองหลวงของประเทศแอลเบเนีย ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพเทือกเขาและแม่น้ำที่ไหลผ่านหุบเขาแคนย่อน ผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวแอลเบเนียให้เห็นอยู่

กลางวัน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงทั้งหมด 8 ส่วนซึ่งเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศแอลเบเนีย กินพื้นที่กว่า 18,000 ตารางเมตร จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับบ้านเอนเวอร์ ฮอกซ์ฮา บ้านพักในอดีตของเอนเวอร์ ฮอกซ์ฮา ผู้นำคอมมิวนิสต์ในช่วงปี ค.ศ. 1944-1985 ซึ่งถือเป็นยุคมืดของประเทศแอลเบเนีย นำท่านถ่ายรูปกับสะพานแทนเนอร์ สะพานเดินเท้าขนาดเล็ก เป็นสะพานหินสไตล์ออตโตมันที่สร้างในช่วงคริสตวรรษที่ 18 จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาดัจติ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่สามารถเห็บภาพเมืองติรานาแบบพาโนรามา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น

หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางสู่สนามบินติรานา

20.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินติรานา สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1078 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน


วันที่10:            กรุงเทพมหานคร

00.35 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน

01.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

n011218

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com