smileytour.com

รายการสินค้า

Amazing East Europe ทัวร์เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย 10D7N -TG (TVSEU5-2512)


(TVSEU5-2512 ) Amazing East Europe ทัวร์เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย 10D7N -TG


สัมผัสหิมะบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ ถ่ายรูป ในฮอลสตัท-ชมปราสาทดังนอยชวานสไตน์ ชมเมืองอินน์สบรูคและเมืองเลียนซ ชมปราสาทแห่งสโลวัค - เที่ยวเมือง เบลดพอสทอยน่า และลุบเบลียน่า ช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

 

 

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี-ออสเตรีย-เชก 8 วัน -EK (XES3004)

More details


95,900 ฿

STVS


Amazing East Europe ทัวร์เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย 10D7N-TG (รหัสทัวร์ TVSEU5 )

กำหนดการเดินทางทัวร์เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย 10D7N-TG

ช่วงปีใหม่       25 ธค 18 - 03 มค. 19           95,900.-

 

วันแรก             25 ธ.ค.61    กรุงเทพฯ

22.00 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ


วันที่ 2:            26 ธ.ค.61 มิวนิค-การ์มิชพาเท่นเคียเช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ฟุสเซ่น-เคมป์เท่น

00.50 น. นำท่านออกเดินทางสู่นครมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค เยอรมัน นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองการ์มิซพาเท่นเคียเช่น ตั้งอยู่กลางเทือกเขาแอลป์  บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรียแท้ ตามผนังของตึกต่าง ๆ ยังเป็นรูปเขียนเรื่องราวในคริสต์ศาสนาที่น่าชมยิ่ง และยังเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง เนื่องจากการ์มิชมีความงามทางธรรมชาติซึ่งเป็นภูเขาสูงโอบล้อมเมืองไว้  นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน้ำแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิก (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เดินทางสู่ สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน  จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000 เมตร นำท่านเปลี่ยนเป็นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่(กรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอาจมีการสลับสับเปลี่ยนการขึ้นลงยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ทั้งขึ้นและลง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Lounge Restaurant

บ่าย นำท่านเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้าสู่สถานีอิปซี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ที่เคยมี ความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันซึ่งใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ นอกจากนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็นเมืองที่มีความน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือน ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ผ่านชมโบสถ์เซ้นต์มัง ที่มีสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ในอดีตเคยเป็นสำนักสงฆ์นิกายเบเนดิค หรือจะเป็นปราสาทโฮเฮส ชลอส ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาและมีสายน้ำจากแม่น้ำเลช Lech ไหลผ่าน ตั้งอยู่บนยอดเขากลางเมือง สร้างเมื่อปี ค.ศ.1500 ในแบบโกธิค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเคมป์เท่น เมือใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอัลล์กอยแห่งแคว้นบาวาเรีย เชื่อว่าเดิมเป็นที่ตั้ง รกรากของชาวเคลต์  เรียกได้ว่าเมืองเคมป์เท่นเป็นชุมชนเมืองมีความเก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 3:           27 ธ.ค.61 เคมป์เท่น-โฮเฮนชวานเกา-โอเบอราเมอร์เกา -อินนส์บรูค

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทาง เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของ ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย

ประเทศเยอรมนี ที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ที่ต้องการสร้างปราสาท ตามเทพนิยายของริ และให้เป็นที่ประทับอย่างสันโดษห่างจากผู้คน ปราสาทแห่งนี้ ได้รับการออกแบบโดยคริสทีอัน ยังค์ ซึ่งเป็นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าที่จะเป็นสถาปนิก ถือเป็นปราสาทที่มีความงดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็น

สัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย รวมไปถึงเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ที่

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงที่แดนเนรมิต (โดยปกติการเดินทางไปสู่

ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน

หรือนั่งรถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้นลงชำระเพิ่มท่านละประมาณ

10 ยูโร)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอเบอราเมอร์เกา Oberammergau (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) นำท่าน

ชมเมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารักในแคว้นบาวาเรีย และมีชื่อเสียงด้านแกะสลักไม้ ถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนที่ล้วนประดับไปด้วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา และ มีระเบียงประดับด้วยกระถางต้นไม้ ดอกไม้เล็กๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ออสเตรีย เดินทางสู่เมืองอินน์สบรูค ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมือง หลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอินส์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 4:             28 ธ.ค.61 อินนส์บรูค-เลียนซ์ (ออสเตรีย)-เบลด (สโลวีเนีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ที่มี ตำหนักหลังคาทองคำ ที่มีอายุร่วม 450 ปี ในอดีตเคยเป็นที่ ประทับของกษัตริย์ทิโรลสมัยของกษัตริย์แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับด้วยภาพเขียนสวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีที่ปัจจุบันเป็นร้านค้า หลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ ง รวมถึงจัตุรัสเมือง ที่มีเสา

อันนาเซาเลอตั้งอยู่ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากที่สุด จากนั้นนำ

ท่านเดินทางสู่เมืองเลียนซ์ ที่โอบล้อมไปด้ดวยขุนเขาในแคว้นทิโรลด้านตะวันออกของประเทศ

ออสเตรีย นำท่านมีเวลาเดินเล่นในจัตุรัสหลักของเมืองเลียนซ์ ที่ Hauptplaz หรือ Main Square ถือเป็น

ศูนย์กลางของเมืองและเป็น ศูนย์รวมกิจกรรม การจัดงานประจำปี ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์หินอ่อนสีขาวที่สร้างอย่าง เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1723 เพื่อระลึกถึง การรอดชีวิตจากภัยพิบัติและสงคราม หรือถ่ายรูปกับอาคารสวยของ Old Town Hall ศาลาว่าการเมือง เลียนซ์ซึ่งยังเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลและแหล่งท่องเที่ยวของ

เมืองเลียนซ์ด้วย ให้ท่านเดินเล่น Landstarasse ถนนสายช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองเลียนซ์ เลือกชมสินค้าที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่นมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสโลวีเนีย หรือสาธารณรัฐสโลวีเนีย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของเทือกเขาแอลป์ในยุโรปกลางตอนใต้ และได้รับเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบลด เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันแสนโรมแมนติค จนได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของสโลวีเนีย จนเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 5:            29 ธ.ค.61 เบลด-พอสทอยน่า-ลุบเบลียน่า (สโลวีเนีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมเมืองเบลด เมืองที่รู้จักกันในเรื่องของวานิลลาและครีมหรือที่เรียกกันว่า Kremna Rezina อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันแสนโรแมนติค  ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและถ่ายรูปกับเมืองงดงามและทะเลสาบเบลดสีเขียวมรกต ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาจูเลียน แอลป์ ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนภูเขาจูเลียนแอลป์ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบที่สวดสดงดงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองพอสทอยน่า เป็นเมืองที่ตั้งของถ้ำพอสทอยน่า ที่เปิดบริการมาแล้วกว่า 188 ปี (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเข้าชมถ้ำพอยทอยน่า ถ้ำที่มีความงามที่สุดในยุโรป มีความเก่าแก่มากว่า 2 ล้านปี มีความยาวถ้ำถึง 27 กิโมเมตร นำท่านเข้าชมด้วยขบวนรถไฟฟ้าของถ้ำ  ด้วยอุณหภูมิประมาณ 8-10 องศาภายในถ้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยหลากหลายรูปแบบ มีลำธารและเขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีปลามนุษย์ Human Fish หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุบเบลียน่า เมืองหลวงของสโลวีเนีย ที่มีบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อย เป็นระเบียบ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชม เมืองลุบเบลียน่า ชมจัตุรัสกลางเมือง มหาวิหารเซ้นต์นิโคลัส ที่ตั้งของปราสาทเมืองเก่า Old Town Castle บนเนินเขาสูงที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ให้ท่านถ่ายรูปกับวิหารต่างๆ โดยรอบเมืองเก่าของจัตุรัสแห่งนี้ ที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม ใจกลางจัตุรัสเป็นรูปหล่อของ ฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นผู้ประพันธ์เพลงชาติอีกด้วย ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเชสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา เป็นศิลปะในแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เล่ม ชมสะพานมังกร สะพานแห่งแรกๆ ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 6:            30 ธ.ค.61 ลุบเบลียน่า (สโลเวเนีย)-กราซ-ฮอลสแตท (ออสเตรีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองกราซ Graz เมืองหลวงของแคว้นสไตเรีย ตอนใต้ของประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมอร์ ศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทุกสมัย ทั้งโกธิค เรอแนสซองส์และบาร็อค อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกราซ  นำชม เมืองกราซ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรปที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและความทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด  และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 และยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ.2003 ด้วย เดินเล่นชมเมืองที่ภูเขาเล็กๆ อยู่กลางเมืองที่เรียกว่า Schlossberg หรือ Castle Hill และมีแม่น้ำเมอร์ไฟลผ่านเมือง ยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาเก่าแก่ สัญลักษณ์ประจำเมืองของเมืองกราซ และถ่ายรูปกับป้อมปืนใหญ่ บ่อน้ำโบราณ หอระฆัง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท Hallstatt (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีอากาศที่แสนบริสุทธิ์และสวยงามริมทะเลสาบในประเทศออสเตรีย ความสวยงามของเมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย ให้ท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า ซี สตราซ”  ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย  และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 7:           31 ธ.ค.61 ฮอลสแตท-ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวัค)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ เมืองที่เป็นที่ตั้งของเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ที่สุดของกลุ่มยุโรปตะวันออก อยู่ระหว่างประเทศออสเตรีย, สโลวัคและฮังการี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Adidas, Armani, Bally, Berkenstock, Burberry, Calvin Klein, Coach,  Timberland, Vans เป็นต้น (เอ๊าท์เล็ท ปิดทุกวันอาทิตย์) อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ๊าท์เล็ตเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า (เนื่องจากเป็นวันสิ้นปี เอ๊าท์เล็ตจะเปิดให้บริการจนถึงประมาณ 15.00 น.) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบราติสลาวา (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียหรือสโลวัค เป็นเมืองหลวงของสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ บราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมโดยจะพบเห็นได้มากในเขตเมืองเก่า มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ล้วนแล้วแต่มีความสัคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา  นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา ซึ่งปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ ริมฝั่งแม่น้ำดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้เสียหาย ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้ และโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน โบสถ์ฟรานซิสกัน และสะพานนานาชาติแห่งสโลวัค เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 8:          1 ม.ค.62  บราติสลาวา (สโลวัค)-เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทั่วเมือง มีแม่น้ำสายสำคัญของยุโรปคือแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติที่สามของโลกอีกด้วย นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย  รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็นผู้ดำริในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสเป็นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียจากการทำสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบูรณะขึ้นมาใหม่โดยสถาปนิกประจำราชสำนักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749  สีที่โดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ทำให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชมเมืองเวียนนา เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อันงดงาม อาทิ พระราชวังฮอฟเบิร์ก ตึกรัฐสภา และมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, พระราชวังเบลวาแดร์ เป็นต้น ให้ท่านได้เดินเล่นย่านใจกลางเมืองบนถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ถนนการค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรัส

สเตฟาน ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา (วันที่ 1 ม.ค. ร้านค้าอาจปิดทำการ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 9:            2 ม.ค.62  เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

พักผ่อนตามอัธยาศัยจนได้เวลาเช็คเอ๊าท์จากที่พัก

09.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนครเวียนนา

13.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937


วันที่ 10:          3 ม.ค.62   กรุงเทพฯ

05.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....


n250718

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com