smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค Scan 3 Caps 8D5N -TG (HGSARNTG02-0602)


(HGSARNTG02-0602) ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค Scan 3 Caps 8D5N -TG

 

สต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - คาร์ลสตัท - ออสโล –  ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS - โคเปนเฮเกน ลิตเติ้ลเมอร์เมด น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์กปราสาทโรเซนบอร์ก

พฤศจิกายน : 17 – 23, 21 – 27, 30 พ.ย. – 6 ธ.ค.

ธันวาคม : 1 – 7

More details


65,900 ฿

SHGS


ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค Scan 3 Caps 8D5N -TG (รหัสทัวร์ HGSARNTG02)


กำหนดการเดินทางทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค Scan 3 Caps 2562

กุมภาพันธ์      06-13            65,900.-

 

วันที่ 1:             กรุงเทพฯ

22.00 . คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก


วันที่ 2:             กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาลันดา เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชมกรุงสตอกโฮล์ม เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก ทะเลสาบมาลาเร็น ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ มีสถานที่สำคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม QUALITY GLOBE หรือเทียบเท่า


วันที่ 3:            สต็อคโฮล์ม – ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน - จุดชมวิว –คาร์ลสตัท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล นำท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณที่ตั้งของพระราชวังหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก แล้วนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิวเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC WINN หรือเทียบเท่า


วันที่ 4:             คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮันเกท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนั้นนำท่านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย นำท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม QUALITY 33 หรือเทียบเท่า

(เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป)


วันที่ 5:            ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ –Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น นี้ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตำนานของชาวไวกิ้งเรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบทำการค้าและออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสำคัญประจำเมือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)

16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือ

ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)

(ในกรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจำนวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท)


วันที่ 6:            โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก นำท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญเทียบท่าอยู่ ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน มีตำนานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย นำเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก บริเวณด้านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนั้นให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SCANDIC HVIDOVRE หรือเทียบเท่า


วันที่ 7:            ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

นำคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951


วันที่ 8 :           กรุงเทพฯ

06.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดีภาพ


อัตราค่าบริการทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค Scan 3 Caps นี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)


อัตราค่าบริการทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค Scan 3 Caps นี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ..และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินพร้อมเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)

6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (13 ยูโร)

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)

 

n161018

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com