smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน 5คืน -EK (HFS12-2205)


(HFS12-2205) ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน 5คืน -EK


เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์-เมืองอัล-กุดวาเก้น-เมืองฟลอม- นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลอมส์บานา Flamsbana-เมืองเบอร์เก้น-ยอดเขาฟลอเยน-ช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท-DFDS Seaways-เมืองโคเปนเฮเก้น-พระราชวังอเมเลี่ยนบอร์ก-ย่านนูฮาฟน์-ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์-ชม สวนสนุกทิโวลี

More details


49,900 ฿

SHFS


ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์-เดนมาร์ก 8 วัน 5คืน (รหัสทัวร์ HFS12)

 

กำหนดการเดินทางทัวร์สแกนดิเนเวีย 2561

ปีใหม่              26 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562                    59,900.-

 

กำหนดการเดินทางทัวร์สแกนดิเนเวีย 2562

มีนาคม            02-09, 03-10                                 54,900.-

12-29, 19-26, 26มี.ค.-02เม.ย.      49,900.-

สงกรานต์         08-15, 10-17, 12-19                    59,900.-

พฤษภาคม       01-08, 15-22                                 54,900.-

22-29                                              52,900.-

 

 

พิเศษ ล่องเรือซองก์ฟยอร์ด และพักบนเรือสำราญ DFDS Seaways

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

21.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

 

วันที่สอง        ดูไบ – ออสโล – อัล (บุสเครุต)

00.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

04.05 น. ออกเดินทางสู่ เมือง เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK159 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.00 น. เดินทางถึงมิลาน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางจากเมืองออสโลสู่ เมืองอัล (Al) เมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัดบุสเครุต (Buskerud) ทางภาคใต้ของประเทศนอร์เวย์ เมืองอัลเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูง สวยด้วยทัศนียภาพที่มากพร้อมด้วยธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้เมืองอัลยังเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงในระดับ 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม       อัล – กุดวาเก้น – ฟลอม – วอส – เบอร์เก้น

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ กุดวาเก้น (Gudvangen) ในเขตจังหวัด ซองน์ อ็อก ฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง และยังเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญเมืองหนึ่ง นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่เมือง ฟลอม (Flam) เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวเพราะเงียบสงบจากการที่มีประชากรอยู่แค่ประมาณ 450 คนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวหนึ่งในนอร์เวย์ที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบและเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะคนไทยจะมากันเยอะมาก ทั่วเมืองบรรยากาศดี วิวสวยจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

เดินทางถึงเมืองฟลอมแล้ว นำท่านขึ้น รถไฟสายโรแมนติก ฟลอมส์บานา Flamsbana รถไฟสายโรแมนติกสุดคลาสสิกชื่อดังที่สุดของนอร์เวย์ที่จะพาเราลัดเลาะชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ไปตลอดเส้นทาง ผ่านหมู่บ้าน ทิวเขา ทุ่งหญ้า ป่าไม้ น้ำตกจนถึงที่หมายของเราที่เมือง ไมร์ดัล (Myrdal) ก่อนจะต่อรถไฟไปยังเมือง เบอร์เก้น (Bergen) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของนอร์เวย์ ยังเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือนอร์เวย์ และเป็นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ำมันของประเทศ นอกจากนี้เบอร์เก้นยังพ่วงความเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 17 หรือราวปี 1070 ก่อนจะย้ายไปตั้งเมืองหลวงกันใหม่ที่ออสโลในปี 1299 เบอร์เก้นถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงจากการที่เป็นเมืองใหญ่และมีท่าเรือที่เหมาะสำหรับการเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อทำการค้ากับต่างชาติจนกลายเป็นเมืองที่รุ่งเรืองด้านการค้าขายมากที่สุดในยุคสันนิบาตฮันเซียติก

เย็น             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thon Hotel Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่           เบอร์เก้น ­– ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมภายในเมืองเบอร์เก้น ที่ย่าน บริกเก้น ที่เป็นกลุ่มอาคารไม้เก่าอายุเฉียดพันปีที่นอกจากจะเก่าแก่แล้ว ยังสวยด้วยสีสันของอาคารต่างๆ ที่สดใส โดดเด่น และจัดจ้าน ที่ทำให้เมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก้ไปเป็นที่เรียบร้อย นำท่านนั่งรถรางจากสถานีใจกลางเมืองเบอร์เก้นขึ้นไปยัง ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดูหนาว แต่สำหรับเบอร์เก้นแล้วนี่คือเมืองที่มีอากาศไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์เวย์จากการที่มีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มีกระแสน้ำอุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเข้าสู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 320 เมตร ทำให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทั้งเรือรบและเรือสำราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ทำให้มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เก้นได้ชัดเจนที่สุด

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางจากเมืองเบอร์เก้น สู่เมืองบุสเครุต ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่ทั้งสวยและน่าตื่นตาตลอดรายทาง ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ ป่า และภูเขาสูง รวมถึงหุบเหวลึกที่เกิดจากการกัดเซาะของลำธารนานนับพันๆ ปี

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า         อัล – ออสโล - DFDS

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางจากเมืองอัลสู่ ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองสวยมีสไตล์อย่างที่ใครๆ เขามักพูดกันว่านี่คือเมืองแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคารบ้านเรือนร้านค้าจะมีรูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้สัดส่วนและแปลกตาซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีสด มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีจุดชมวิวสวยๆ ของเมืองเลียบฟยอร์ด

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) สีสันแห่งการช้อปปิ้งบนถนนที่เป็นเหมือนหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซึ่งดูหรูหรามาก นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเพราะมีแต่สินค้าน่าช้อปมากมายตั้งแต่แบรนด์เนมจนถึงสินค้าท้องถิ่นไม่มีแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ “H&M” ที่มีต้นกำเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเป๋าเป้สะพานจากสวีเดนแบรนด์ “Fjallraven” หรือที่เราคุ้นในชื่อ “Kanken“ ก็มีแบบให้เลือกมากมาย นำท่านลง เรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์ (DFDS Seaways) จากออสโลไปยัง “โคเปนเฮเก้น” (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์เป็นเรือสำราญลำใหญ่ กับความสูง 12 ชั้น ชั้น 1-4 เป็นที่จอดรถ ชั้น 5-10 เป็นที่พักซึ่งมีห้องพักมากมาย ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์คือสวรรค์บนผิวน้ำดีๆ นี่เอง ทั่วทั้งลำเรือมีทุกความบันเทิงบรรจุไว้ครบถ้วน โดยเฉพาะบนชั้น 7 ที่มีทั้งคาสิโน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมช้อปปิ้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม และเครื่องสำอาง มีร้านปลอดภาษี มุมช็อกโกแลตพร้อมขนมสำหรับเด็กๆ มีมุมอาหารทะเลบุฟเฟ่ต์ และมีบริการ Free wifi ให้ใช้ด้วย ถ้าขึ้นชั้น 8 ก็เป็นมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บาร์ พร้อมลานนั่งดื่มบนดาดฟ้าเรืออีกด้วย

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 

วันที่หก        DFDS –  โคเปนเฮเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางถึงเมือง โคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เที่ยวชมภายในตัวเมือง นำท่านชม รูปปั้นเงือกน้อย (The Little Mermaid) ที่นั่งอยู่บนโขดหินริมน้ำมาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ปี 1913 ซึ่งเป็นครั้งที่เริ่มสร้าง และเพิ่งจะมีการฉลองครบรอบ 100 ปีไปเมื่อปี 2013 ที่ผ่านมาไม่นานนี้ เงือกน้อยเนื้อสำริดตัวนี้ออกแบบสร้างในปี 1909 มีขนาดเท่าคนจริง น้ำหนักสำริดทั้งตัวประมาณ 175 กิโลกรัม แต่เพราะตั้งอยู่กลางแจ้งตลอดกาลเช่นนี้ เงือกน้อยผู้น่าสงสารจึงมักตกเป็นเหยื่อให้หัวขโมยลักลอบตัดหัวและแขนไปเสมอ กระทั่งถูกเพนท์สีใส่จนต้องถูกบูรณะใหม่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเงือกน้อยก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอเมเลี่ยนบอร์ก (Amalienborg Palace) สร้างขึ้นโดย “ราชวงศ์โอลเดนบอร์ก” ราวศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของบรรดาบุคคลในพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์กแทนที่ “พระราชวังคริสเตียนบอร์ก” ที่ถูกเผาทำลายไปในปี 1794 ภายในพื้นที่ของพระราชวังอเมเลี่ยนบอร์กมีพระราชวังย่อยอีก 4 หลังที่มีรูปทรงอาคารเหมือนกันหมด แต่ภายในพระราชวังทั้งสี่กลับถูกออกแบบให้แตกต่างกันไปตามรสนิยมผู้เป็นเจ้าของ แต่ก็หรูหราอลังการคล้ายกัน มีบางส่วนเปิดให้เข้าชมได้ ส่วนข้าวของชิ้นสำคัญ เครื่องประดับมีค่า เครื่องแต่งกาย และงานศิลปะต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ และก็เช่นกันที่ทุกเที่ยงวันจะมีการผลัดเปลี่ยนเวรยามของกองทหารรักษาพระองค์ ซึ่งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวรอชมเสมอ นำท่านชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสันและความบันเทิง ที่สุดของความน่าสนใจอยู่ที่วิวทิวทัศน์ของอาคารเก่าในย่านนี้ซึ่งยังได้รับการเก็บรักษาอย่างดี สีสันยังคงสดใส ช่วยสร้างบรรยากาศโดยรอบได้ดีมาก และถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองอีกแห่งหนึ่งเลยสำหรับนูฮาฟน์แห่งนี้ จึงกลายเป็นย่านชื่อดังที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าท้องถิ่นใดๆ ของเมืองก็มักจะจารึกวิวของนูฮาฟน์ไว้ด้วยเสมอ ปัจจุบันย่านนูฮาฟน์ยังมีความสำคัญจากการได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย จึงยิ่งทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ (Stroget) ถนนสายชอปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก พรั่งพร้อมด้วยร้านค้ามากมายหลายร้อยร้าน แต่ละร้านก็ซอกซอนอยู่ตามซอยเล็กซอยน้อย เดินเข้าซอยนี้ไปออกซอยนั้นกันสนุกไปเลย ช้อปปิ้งกันไม่หวาดไม่ไหวถูกใจขาช้อปแน่นอน

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Scandic Sluseholmen หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่เจ็ด       โคเปนเฮเก้น – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม สวนสนุกทิโวลี” (Tivoli) สวนสนุกที่เก๋ตั้งแต่ชื่อ เพราะตัวอักษร “Tivoli” เมื่อนำมาเรียงสลับจากหลังจะอ่านได้ว่า “I lov it” สวนสนุกแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1843 มีเครื่องเล่นที่พร้อมสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเครื่องเล่นที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดก็คือ “รถไฟเหาะรางไม้” ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 7 ของรถไฟเหาะที่ชวนให้หวาดเสียวที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย

21.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

 

วันที่แปด       ดูไบ – สุวรรณภูมิ

06.30 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราทัวร์สแกนดิเนเวีย นี้รวม

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราทัวร์สแกนดิเนเวีย นี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

 

p040818

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com