smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์ บอลติก-ฟินแลนด์ 8D-AY (CWSAY0608V-3011)


(CWSAY0608V-3011) ทัวร์บอลติก-ฟินแลนด์ 8D -AY


ปราสาทเคานัส - เฮลซิงกิ - วิลนีอุส - ทราไก - เคานัส - ปราสาทเคานัส - ซัวเลย์ ฟิลส์รันดาเล พระราชวังรันดาเล - ริก้า - ซิกุลด้า - ปราสาททูไรด้า - แปร์นู - อุทยานแห่งชาติกัวจา - ถ้ำกัทแมน(ถ้ำแห่งความรัก) – ปราสาททูไรดา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – ปอร์วู

More details


68,900 ฿

SCWS


ทัวร์ บอลติก-ฟินแลนด์ 8D (รหัสทัวร์ CWSAY06 08V)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ บอลติก-ฟินแลนด์ 2561-2562

ตุลาคม                     15-22                     68,900.-

พฤศจิกายน              30 พ.ย.- 07 ธ.ค.    68,900.-

 

วันที่ 1:           สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – วิลนีอุส (ลิทัวเนีย)

06.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

08.55 นำท่านออกเดินทางสู่กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY090

15.05 เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

16.20 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY133

17.35 เดินทางถึงสนามบินกรุงวิลนีอุส (Vilnius) ประเทศลิทัวเนีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

พักที่: Best Western Santakos Hotel หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ 2:           วิลนีอุส – ปราสาททราไก – ช้อปปิ้ง – ดินเนอร์พร้อมเครื่องดื่มชมโชว์พื้นเมือง

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (69 กม.) อดีตเมืองหลวงเก่าของราชรัฐลิทัวเนียจาก 1864-1323 ก่อนที่จะย้ายไปยังวิลนีอุส นำท่านเข้าชม ปราสาททราไก ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกลฟ สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่14 เป็นปราสาทที่ท่านแกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัสประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย ก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 มีตำนานที่เล่าต่อๆกันมาถึง เรื่องราวความรัก โศกนาฏกรรม และได้รับคำโจษจันว่าเป็นปราสาทผีสิง โดยอีกด้านหนึ่งของปราสาทเป็นที่ตั้งของโบสถ์และสำนักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ชมความงดงามทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบกับตัวปราสาทที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ชมความงามของทะเลสาบเกลฟ อยู่กลางเมืองทราไก มีเกาะแก่ง ประมาณ 21 เกาะ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชม เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายเนริสและวิลเนเลเล สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1323 โดยเมืองวิลนีอุสมีชื่อเสียงทางด้านงานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ จึงได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปตั้งแต่ยุคโกธิค เรเนซองค์ บาร็อค และ คลาสสิค ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 ชม โบสถ์เซนต์แอน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในวิลนีอุส ถ่ายรูปกับ Gate of Dawn หรือกำแพงเมืองจากศตวรรษที่ 16 ชมย่านเมืองเก่าที่ถือว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง และถ่ายรูปกับความงดงามของอาคารเก่าแก่เมื่อครั้งสมัยศตวรรษที่ 15-16 ถ่ายรูปกับกลุ่มอาคารเมืองเก่าและวิหารต่าง ๆ Orthodox Church of the Holy Spirit, Church of St.Anne, Church of St.Francis and Bernardine เป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร Belmontas พร้อมชมโชว์พื้นเมือง ที่รับวัฒนธรรมผสมผสานระหว่าง รัสเซีย สแกนดิเนเวีย และยุโรปเข้าด้วยกัน

พักที่: Best Western Santakos Hotel หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ 3:           เคานัส – ซัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย) – ริก้า

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองเคานัส เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่น้ำเนริส และแม่น้ำเนมาน (99 กม.)ชมเมืองเคานัส เมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศลิทัวเนีย รองจากวินิอุส ชมอาคาร City Hall ที่ทำการศาลาว่าการ, ปราสาทเคานัส Kaunas Castle ปราสาทหินที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพื่อป้องการกันการโจมทางด้านศาสนา ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำทั้งสองสายที่มาบรรจบกันที่เมืองนี้คือแม่น้ำเนริสและแม่น้ำเนมานจากบนปราสาท ชม Holy Cross Church ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส์ และ วิหารเคานัส ที่มีการสร้างแบบผสมผสานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเลย์ (177 กม.) เมืองที่มีความเก่าแก่ในอดีตเคยถูกเผาในยุคสงครามถึง 7 ครั้งด้วยกันปัจจุบันทางการได้ฟื้นฟูจนกลายมาเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชม สุสานไม้กางเขน สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสุสานไม้กางเขนนับแสนชิ้น แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนนำมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปและชมวิวบนยอดเขาแบบพาโนรามา นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟิลส์รันดาเล (82 กม.) ประเทศลัตเวีย นำท่านชมพระราชวังรันดาเล หนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อค ในประเทศลัตเวีย ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านดยุค Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย (81 กม.)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Opera Hotel & Spa หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ 4:            ริก้า(ลัตเวีย) – ชมเมือง – อุทยานแห่งชาติกัวจา

ถ้ำกัทแมน(ถ้ำแห่งความรัก) – ปราสาททูไรดา – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติกัวจา เป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในลัตเวียโดยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่หลากหลายความหลากหลายของภูมิประเทศทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ นำท่านเข้าชมถ้ำกัทแมน เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบอลติคที่วัดความลึก 19 เมตรสูง 12 เมตร ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนาน เรื่องราวความรักของหญิงสาวไมจา ผู้แสนสวยถึงขนาดได้รับการขนานนามว่ากุหลาบแห่ทูไรดา ที่มีต่อกับคนทำสวนของปราสาททูไรดา เธอซื่อสัตย์ต่อคนรัก แต่ต้องด้วยชีวิตของเธอ ตามตำนานว่าน้ำตาของเธอกลายเป็นกระแสน้ำของแม่น้ำกัวจา ด้านหน้าถ้ำยังมีร่องรอยแกะสลักเรื่องราวควารักของหนุ่มสาว และคู่รักที่เดินทางมาขอพร ณ ถ้ำแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณตัวปราสาททูไรดา ชมอาคารต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ตัวอาคารสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1214 เอกลักษณ์คือใช้อิฐแดงทั้งหมด ตัวอาคารได้ผ่านการบูรณะและอนุรักษณ์ ทำให้เห็นสภาพก่อนหน้าของปราสาท ได้อย่างชัดเจนขึ้น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอันเก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบจุกลา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั่วโลก เนื่องจากมีการเก็บรวบรวมผลงานก่อนสงครามและทำให้วัตถุนิทรรศการหลายแห่งอยู่ในสภาพดีมากมีอาคารประวัติศาสตร์ 118 แห่งจากทั้ง 4 จังหวัดของประเทศลัตเวีย - Kurzeme, Vidzeme, Zemgale และ Latgale ที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ อาคารเหล่านี้มีช่วงอายุและส่วนใหญ่สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 17 จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1930 นำท่านชม ย่านเมืองเก่ากรุงริก้า เมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม ผ่านชมร่องรอยกำแพงเมืองโบราณ อาคารแบบอาร์ตนูโว ที่ สร้างในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมปราสาทริก้า ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ที่งดงามเป็นโบสถ์กอธิคที่สำคัญ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองริก้า ชมป้อมดินปืน ชม อนุสาวรีย์อิสรภาพ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองริก้า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1935 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้เสียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลัตเวียระหว่างปี ค.ศ.1918 ถึงปี 1940 ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ เป็นโบสถ์คาทอลิกที่โดดเด่นที่สุดในย่านเมืองเก่าชม โบสถ์ประจำเมืองริก้า อยู่ริมจัตุรัส สร้างเมื่อปี ค.ศ.1211

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Opera Hotel & Spa หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ 5:             ริก้า(ลัตเวีย) – แปร์นู – ทาลลินน์(เอสโตเนีย) – ชมเมืองเก่า

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองแปร์นู (180 ก.ม.) ประเทศเอสโตเนีย เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนทีมี่ชื่อเสียงที่สุดในฝั่งตะวันตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความสวยงามของเมืองท่านจะได้เห็นบ้านไม้แบบ ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเอสโตเนีย ชมความสวยงามของ หาดแปร์นู ที่ในช่วงฤดูร้อน จะมีชาวเมืองมากมายมาพักผ่อนกันที่หาดแห่งนี้ อิสระท่านเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศเอสโทเนีย (130 ก.ม.) ซึ่งตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ทาลลินน์ ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามในช่วงยุคกลาง จักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า ของเมืองทาลลินน์ ที่โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลางให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอัศวิน ชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ ชมและถ่ายรูปภายนอกปราสาททูมเปีย ซึ่งปัจจุบัน คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนียชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาดที่มีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า นำท่านชมภายนอก โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่: Strand Spa and Conference Hotel หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ 6:           ทาลลินน์ – พระราชวังแคทเดอริก

นั่งเรือเฟอร์รี่ชมวิว เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – ปอร์วู – ชมเมือง

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก เป็นพระราชวังสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน Walking street อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา

บ่าย นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือข้ามจากกรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย สู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั่งของเอสโตเนีย และฟินแลนด์ เรือเฟอร์รี่จะเดินทางผ่านบริเวณหมู่เกาะเล็กๆ ของประเทศฟินแลนด์ ที่เรียกรวมๆ ว่า Archipelago ชมบรรยากาศหมู่บ้านชาวประมง และบ้านพักากอากาศของชาวฟินน์ เข้าสู่ท่าเรือกรุงเฮลซิงกิเป็นเมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น ธิดาแห่งทะเลบอลติก(ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เดินทางต่อสู่เมืองปอร์วู นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า ซึ่งยังมีกลิ่นอายของชุมชนแบบพื้นบ้าน บ้านไม้หลากสีสวยงามที่ปลูกเรียงรายริมแม่น้ำ ชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด เดินเล่นตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดิน WALKING STREET ในเขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมพื้นบ้านต้นตำรับ จากนั้นเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Holiday Inn Hotel / หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 7:            เฮลซิงกิ – ชมเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติกนำท่านเข้าชม โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมาที่มีรูปร่างคล้ายจานบิน จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหารอุซเปนสกี้ ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชมจัตุรัสรัฐสภาซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน ชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซคีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ เดินเล่นย่าน ตลาดนัดริมทะเลที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมย่านถนนเอสปลานาดิ ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

.......... ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ

23.55 ออกเดินทางจากเฮลซิงกิ บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 089


วันที่ 8:            สนามบินสุวรรณภูมิ

14.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการทัวร์บอลติก-ฟินแลนด์ นี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เดินทางไป กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน

-ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน

-ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

-ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง

-ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า และเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง

-ค่าหัวหน้าทัวร์ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน*หากท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

-ค่าทิปพนักงานขับรถ

-ค่าวีซ่าเชงเก้น

 

อัตราค่าบริการทัวร์บอลติก-ฟินแลนด์ นี้ไม่รวม

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 และภาษีทุกชนิด

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

-ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าซัก รีด ฯลฯ

-ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหันค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตลอดเส้นทาง ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)

 

n140818

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com