smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์ Russia Northern Lights ล่าแสงเหนือ 3 วัน บินภายใน 2 ขา 8D -EK (HFS02-2702)


(HFS02-2702) ทัวร์ Russia Northern Lights ล่าแสงเหนือ 3 วัน บินภายใน 1 ขา 8D -EK


มอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสแดง มูร์มันสก์ กิจกรรมล่าแสงเหนือ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามี ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ อนุสาวรีย์อโลชา พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ –  รัสเซียน เซอร์คัส พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ

More details


59,900 ฿

SHFS


ทัวร์ Russia Northern Lights ล่าแสงเหนือ 3 วัน บินภายใน 2 ขา 8D -EK (รหัสทัวร์ HFS02)


กำหนดการเดินทางทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 2562

กุมภาพันธ์        22 .. – 01 มี.., 27 .. – 06 มี.ค       59,900

 

วันที่1:             สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน


วันที่2:             สุวรรณภูมิ - ดูไบ มอสโคว์ ล่องเรือ

01.05. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง (ประมาณ 4 ชม.)

09.15 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

13.45. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านล่องเรือชมความงามยามค่ำคืนของแม่น้ำมอสโคว์ วิวสวยๆ ของตัวเมืองพร้อมด้วยแสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ นั้นก็ได้เป็นบรรยากาศและได้ภาพเมืองมอสโคว์ในอีกมุมมองที่ก็สวยไม่แพ้กันเลย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน


วันที่3:              มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – คาบสมุทรโคลา - มูร์มันสก์ – กิจกรรมล่าแสงเหนือ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกองกำลังทหารนาซีในช่วงสงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานีคอมโซโมลสกายา ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทั่วทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม

นำท่านสู่ จัตุรัสแดง จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนำหินแกรนิตและหินอ่อนจำนวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทำให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง มี วิหารเซนต์บาซิล ก็ถือว่ายังไปไม่ถึง นี่คือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลั่นกันไป อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม ที่อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง และเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจำนวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสก์ โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่.....

(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก โดยกำหนดให้ผู้โดยสานแต่ละท่านมีน้ำหนักกระเป๋าได้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจจะรวมกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่อง นำมาชั่งรวมด้วย และหากน้ำหนักเกินกำหนดท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านระวังและคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)

...........น. ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสก์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 35 นาที)

...........น. เดินทางถึง เมืองมูร์มันสก์ เมืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย แม้เมืองมูร์มันสก์จะเป็นเมืองใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นเมืองสุดท้ายของประเทศรัสเซียเมื่อปี 1915 แต่ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ริมอ่าวโคลา (Kola Bay) พร้อมด้วยกระแสน้ำอุ่นที่ไหลผ่านทำให้เมืองมูร์มันสก์กลายเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ชื่อ Murman นั้นมาจากภาษานอร์เวย์ ด้วยตัวเมืองมูร์มันสก์นั้นอยู่ห่างจากนอร์เวย์และฟินแลนด์เพียงประมาณ 100 กิโลเมตรเท่านั้น ปัจจุบันเมืองมูร์มันสก์ก็ยังคงตำแหน่งเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของวงแหวนอาร์คติก และเมืองท่าหลักของมหาสมุทรอาร์คติก เมืองมูร์มันสก์นั้นยังเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองหนึ่งด้วยการเป็นเมืองที่สามารถมองเห็น แสงเหนือ (Northern Lights) ได้ด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Azimut Hotel Murmansk หรือระดับเดียวกัน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านทำกิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ แสงออโรร่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ติดอันดับต้นๆ ของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด ติดกระแสความนิยมไม่เสื่อมคลาย แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฟ้าฝนและสภาพอากาศอย่างมากเพื่อให้ฟ้าเปิดเต็มที่แสงเหนือจึงจะปรากฏให้เห็นเป็นขวัญตา ด้วยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในช่วงฤดูหนาวที่ท้องฟ้าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น โดยจะเห็นเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้า สวยงามและตรึงตาอย่างที่สุด

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ ที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นแสงเหนือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ สามารถพบเห็นได้ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ เดือนที่เหมาะสำหรับการชมออโรร่าหรือแสงเหนือทางซีกโลกเหนือนั้นจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนมีนาคม โดยมักจะเกิดในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***


วันที่4:              มูร์มันสก์ – หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามี – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – Husky Sledding – กิจกรรมล่าแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ หมู่บ้านพื้นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองมูร์มันสก์ ชาวซามี หรืออีกชื่อคือ ชาวแลปป์ นั้นเป็นชาวพื้นเมืองอาร์คติกเก่าแก่ที่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งในรัสเซีย นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และสวีเดน ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย จับปลา ล่าสัตว์ และเลี้ยงเรนเดียร์ และที่หมู่บ้านซามีแห่งนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณี ที่สืบทอดต่อกันมา ท่านยังจะได้ชม กวางเรนเดียร์ และจิ้งจอก ที่เลี้ยงไว้ภายในบริเวณหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นสัตว์เศรษฐกิจแบบชาวพื้นเมืองซามิอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่นอกจากจะฉลาดเฉลียวแล้วยังแข็งแรงและทนความหนาวได้ดีมาก เพราะเป็นสุนัขที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวมาตั้งแต่เก่าก่อน นอกจากนี้ชาวแลปป์ยังได้เลี้ยงสุนัขฮัสกี้เอาไว้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนหิมะหรือน้ำแข็งเพื่อการเดินทาง แน่นอนว่าไม่พลาดที่จะให้ท่านได้ สัมผัสประสบการณ์นั่งลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ ที่สุนัขฮัสกี้นับสิบตัวจะพาท่านแล่นไปตามเส้นทางอย่างสนุกสนาน แล้วมานั่งจิบชาร้อนๆ พร้อมทานขนมพื้นเมือง ที่ทางฟาร์มจัดเตรียมเอาไว้ต้อนรับอย่างอบอุ่น

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มันสก์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Azimut Hotel Murmansk หรือระดับเดียวกัน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านทำกิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ แสงออโรร่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ติดอันดับต้นๆ ของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด ติดกระแสความนิยมไม่เสื่อมคลาย แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฟ้าฝนและสภาพอากาศอย่างมากเพื่อให้ฟ้าเปิดเต็มที่แสงเหนือจึงจะปรากฏให้เห็นเป็นขวัญตา ด้วยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในช่วงฤดูหนาวที่ท้องฟ้าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น โดยจะเห็นเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้า สวยงามและตรึงตาอย่างที่สุด


วันที่5:              เมืองมูร์สมันสก์ พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น อนุสาวรีย์อโลชา - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ กิจกรรมล่าแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองมูร์มันสก์ เข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองมูร์มันสก์และบริเวณโดยรอบชายฝั่งโคลาเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก วัฒนธรรม ประเพณี จัดแสดงข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวซามีตั้งแต่ยุคแรกไล่เรื่อยมามีแสดงให้เห็นถึงภายในบ้านแบบดั้งเดิมของชาวซามี รวมถึงการก่อสร้างทางรถไฟมูร์มันสก์ที่เป็นจุดกำเนิดให้เมืองนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาดังในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสู่ อนุสาวรีย์อโลชา เพื่อชมและถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่สูงถึง 35.5 เมตร และหนักกว่า 5,000 ตัน จัดเป็นอนุสาวรีย์ที่สูงเป็นอันดับที่ 2 ของรัสเซียเลยทีเดียว อนุสาวรีย์นี้ได้ออกแบบเป็นรูปผู้ชายใส่เสื้อโค้ทใหญ่ สะพายปืนไรเฟิล หันหน้าไปทางทิศตะวันตกที่เป็นที่ตั้งของ หุบเขาแห่งชัยชนะ สถานที่ที่ทำการสู้รบกันระหว่างกองทัพรัสเซียและเยอรมัน แต่สุดท้ายชัยชนะก็เป็นของรัสเซีย อนุสาวรีย์แห่งนี้ยังได้อุทิศแด่ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศที่ได้ร่วมรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย จัดเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของมูร์มันสก์ที่ไม่ควรพลาดชม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1957 และออกแล่นครั้งแรกปี 1959 ทำหน้าที่ตัดน้ำแข็งเคลียร์เส้นทางเดินเรือในเส้นทางทะเลเหนือนานกว่า 30 ปี ก่อนจะถูกปลดระวางในปี 1989 แล้วมาจอดเทียบท่าถาวรอยู่ที่ชายฝั่งเมืองมูร์มันสก์ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในได้ ตัวเรือนั้นมีความยาวถึง 134 เมตร ที่ภายในสามารถชมห้องกับตัน สะพานเดินเรือ ห้องอาหาร ยังมีการดัดแปลงให้สามารถมองเห็นส่วนบนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้อีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Azimut Hotel Murmansk หรือระดับเดียวกัน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านทำกิจกรรม ตามล่าหาแสงเหนือ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ แสงออโรร่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ติดอันดับต้นๆ ของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด ติดกระแสความนิยมไม่เสื่อมคลาย แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฟ้าฝนและสภาพอากาศอย่างมากเพื่อให้ฟ้าเปิดเต็มที่แสงเหนือจึงจะปรากฏให้เห็นเป็นขวัญตา ด้วยเพราะแสงเหนือจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนในช่วงฤดูหนาวที่ท้องฟ้าโปร่ง สภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น โดยจะเห็นเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้า สวยงามและตรึงตาอย่างที่สุด


วันที่6:              เมืองมูร์มันสก์ – มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สแปร์โรว์ ฮิลล์ รัสเซียน เซอร์คัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ สนามบินมูร์มันสก์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่.....

(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก โดยกำหนดให้ผู้โดยสานแต่ละท่านมีน้ำหนักกระเป๋าได้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจจะรวมกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่อง นำมาชั่งรวมด้วย และหากน้ำหนักเกินกำหนดท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านระวังและคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)

...........น. ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 35 นาที)

...........น. เดินทางถึง มอสโคว์

นำท่านถ่ายภาพด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ที่สร้างขึ้นโดย พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1ในปี 1839 และก็ดำเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปีสวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่รัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสมาได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทำเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจนและเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็นที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คัส ละครสัตว์ขึ้นชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ กายกรรมและมายากล ที่ทั้งสนุกและตื่นตา เป็นโชว์ที่พลาดไม่ได้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน


วันที่7:              ตลาดอิสมายลอฟสกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมและอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดอิสมายลอฟสกี้ ซึ่งเป็นตลาดหนึ่งในมอสโกที่พ่อค้าแม่ค้าพูดภาษาไทยได้ สินค้าส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสกี้จะเป็นแนวพื้นเมืองท้องถิ่น มีเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว กระเป๋า หมวก และสินค้าที่ระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ มาทอสก้า เอกลักษณ์ของรัสเซีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังมีห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตรสำหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทำการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีน้ำหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ ระฆังใบนี้จึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก น้ำหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ที่เห็นมุมหนึ่งมีชิ้นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน้ำหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)


วันที่8:               ดูไบ – กรุงเทพฯ

06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง (ประมาณ 2 ชม.)

09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

 

n301018

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com