smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์สโลเวเนีย-โครเอเชีย 10D -TG (CWSTG1610M-2910)


(CWOS1610V-2912) ทัวร์โครเอเชีย-สโลเวเนีย 10D -OS


เวียนนา กราซ – เบลด – ลูบลิยานา– ถ้ำโพสทอยน่า โอปาเทีย - โอพาเทีย – ซาเกรป – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซิบินิค - วอดิเซ่ – ทรอเกียร์ – สปลิท - มาลี สตอน – นีอุม – ดูบรอฟนิคดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าชมวิว – ล่องเรือชมอ่าว ดูบรอฟนิค – ชาฟตัท

More details


99,900 ฿

SCWS


ทัวร์โครเอเชีย-สโลเวเนีย 10D -OS (รหัสทัวร์ CWOS1610V)

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์โครเอเชีย-สโลเวเนีย 2561-2562

ช่วงปีใหม่        29 ธ.ค.-07 ม.ค.         99,900

 

วันที่ 1:            กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

23.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ OS026 บินตรงสู่กรุงเวียนนา


วันที่ 2:            เวียนนา – กราซ – เบลด – ลูบลิยานา(สโลเวเนีย)

05.35 น. ถึงสนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำคณะออกเดินทางสู่ “ เมืองกราซ ” นำท่านชม “ เมืองกราซ ” (178 ก.ม.) ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “ มรดกโลก ” จากองค์การยูเนสโก้ นำคณะชม “เขตเมืองเก่า” ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนาน แม้ว่าทางด้านการเมืองกราซจะเฟื่องฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ ก็ตามทอดตัวอยู่เชิงเขาชลอสแบร์ก พร้อมชม “ หอนาฬิกาประจำเมือง ” ที่มีชื่อเสียง “ กราซ ” เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก จนถึงยุคย้อนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว)…จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมย่านการค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าที่เวียนนา

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเบลดดินแดนที่มีความงดงามทางลักษณะภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบภูเขา และศิลปะ เข้าสู่เมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศตั้งอยู่ริมทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ ในยุคน้ำแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือน้ำในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการ ละลายของธารน้ำแข็ง แต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำใทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไม่กลายเป็น น้ำแข็งในฤดูหนาว เรือล่องผ่านปราสาทเบลด Bled Castle ที่ตั้งอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ ที่สุด ได้เวลาสมควรเดินทางต่อสู่กรุงลูบลิยานา

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่: Plaza Hotel Ljubljana / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง


วันที่ 3:             ลูบลิยานา – ถ้ำโพสทอยน่า – โอปาเทีย(โครเอเชีย)

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม มีรูปปั้นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอาร์ตนูโ ท่านขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยาน่า ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลูบลิยาน่า ปัจจุบันปราสาทลูบลิยาน่าได้กลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และยังกลายเป็นหอชมเมือง ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้เกือบทั้งหมด จัตุรัสที่มีความสำคัญ จัตุรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลเวเนีย เป็นสัญลักษณ์ของคนรักชาติ รักเ สรีภาพ ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์นิกายฟรานเซสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ไม่ไกลจากจัตุรัสมีสะพาน 3 แห่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลูบลีอานา ที่สำคัญคือ สะพานมังกร ซึ่งสร้างในปี 1901 เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ที่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งประดับด้วยรูปปั้นมังกรในแบบอาร์ตนูโว

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะเดินทางไปเที่ยวชม ถ้ำโพสทอยน่า (50 ก.ม.) และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป เข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส ชมส่วนใหญ่ที่สุดภายในถ้ำที่เรียกว่า Classic Karst ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย หลากหลายแบบ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองโอพาเทีย(60 ก.ม.) นำท่านชมเมือง โอพาเทีย เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอเดรียติค” ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ระหว่างทางลัดเลาะซ้ายขวาไปตามไหล่เขาเคล้า ด้วยวิวทะเลอเดรียติคที่สวยงาม “โอพาเทีย” มีฐานะเป็นเมืองตากอากาศสำคัญของเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่และชนชั้นสูงของออสเตรีย นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น นางแห่งนกนางนวล ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลา

อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดินชมเมืองโอพาเทีย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกรรสเลิศ

พักที่: ASTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ 4:             โอพาเทีย – ซาเกรป – ชมเมืองเก่า

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย(170 ก.ม.) ดินแดนแห่งทะเลอะเดรียติค ซึ่งความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง เมืองซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดย ทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบายนิยมใช้รถรางเป็นพาหนะ สัญจรนับสิบสาย ทั่วทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง Upper Town ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต Lower Town ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ที่สร้างในสไตล์นีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ นำท่านสู่เขต Upper Town ชมวิหารเซนต์มาร์ก ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน นำท่านชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุง Zagreb ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง จากนั้นนำท่านนั่งรถราง ลงสู่ Lower Town เชิญท่านเที่ยวชมย่านธุรกิจการค้าที่ทันสมัยที่ถนนลิกา แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย แหล่งชุมชนของชาว Zagreb ชมอนุสาวรีย์ ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่: Hotel Dubrovnik Zagrab / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง


วันที่ 5:            อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซิบินิค

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ ระยะทาง 166 กม. ระหว่างทางผ่านเมือง Karlovac และ Slunj ชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้าฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 มีทะเลสาบน้อยใหญ่ 16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา นำท่านเพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบ ท่านจะสังเกตเห็นหญ้ามอสที่ชุ่มฉ่ำชั่วนิรันดร์กาล ชมฝูงปลาแหวกว่ายในน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น ชมน้ำตก The Plitvice Water Fall ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะสู่ Donja Jezira เพื่อล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เต็มอิ่มกับความงามของทะเลสาบและหุบเขา

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซิบินิค (ระยะทาง 180 กม.) นำชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่ได้รัอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ Dalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อน ประวัติศาสตร์ มากมาย ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค..1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน Jura Dolmatinae โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่: Punta Hotel / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง


วันที่ 6:            ซิบินิค – วอดิเซ่ – ทรอเกียร์ – สปลิท

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองทรอเกียร์ / เมืองทรอเกียร์เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคอารยธรรมกรีกโรมัน เมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกาล ตัวเมืองเก่าเป็นเกาะเล็กๆเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานหินอันเก่าแก่ บริเวณเกาะมีแนวกำแพงป้อมปราการโบราณ ชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์หอนาฬิกาเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 15 ชมจัตุรัสภายในบริเวณเมืองเก่า เมืองนี้องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997 ได้เวลาพอสมควร

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองสปลิท (ระยะทาง 27 กม.) นำชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่  นำท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้างที่มี ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 นำท่านชม พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ต้องการสร้าง พระราชวัง สำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาในการ ก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวังแห่งนี้ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่ดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปั้นของ Gregory Of Nin ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย

ค่ำ บริการอาคารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่: Grand Hotel Park / เทียบเท่าระดับใกล้เคียง


วันที่ 7:            สปลิท – มาลี สตอน – นีอุม – ดูบรอฟนิค – ชมเมือง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมาลี สตอน ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดน เข้าสู่ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) บริเวณเมืองที่มีชื่อว่า เมืองนีอุม เป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย โดยประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย ต่อด้วยนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย เมื่อถึงเมืองมาลี สตอน นําท่านล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอย ให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเครื่องเคียง พร้อมจิบไวน์ ช่วยเพิ่มรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาลี สตอน

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาทะเลรสเลิศ

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค เมืองมรดกโลกที่ แขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติคซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้าน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ ชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล Dubrovnik-Neretva อยู่ทางตอนใต้ของแคว้น Dalmatia ที่องค์การ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 นับเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่สวยงามติดอันดับต้น ของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟบ้านเรือนกว่าครึ่งและอนุสาวรีย์ต่างๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา Erdut สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้ง ชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งทะเล อะเดรียติค ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับ แกรนด์แคนนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่: Neptun Hotel / หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ 8:             ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าชมวิว – ล่องเรือชมอ่าว – ชมเมือง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ Srd Hill เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีและความงดงามทะเลอาเดรียติกยามสีนํ้าเงินของทะเลอาเดรียติกตัดกับสีแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า สวยงามเกิน จินตนาการมากว่าคําบรรยายใดๆ จากนั้นนําท่านล่องเรือพาโนราม่า มุ่งหน้าสู่ “เกาะล็อกครุม” ในอดีตสมัยสงครามครูเสด กษัตริย์ริชาร์ดใจสิงห์แห่ง อังกฤษเคยมาแวะพัก ณ เกาะล็อกครุมแห่งนี้ แล่นชมเกาะโดยรอบ ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือดูบรอฟนิค

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิค ซงถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ที่ท่านสามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดีจากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทําผิดด้วย

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกาที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลักสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทําด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรม ในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง / จากนั้นนําท่านเดินขึ้น “ชมกําแพงเมืองโบราณ” ชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า นำท่านเดินชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไปเดินชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองได้ นำชม The Cathedral Treasury หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิช ที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิซในอดีต ศูนย์กลางการบริหารเมืองดูบรอฟนิคในอดีต ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบกรีก-โรมัน นำท่าน เข้าชม Sponza Palace ที่สร้างขึ้นในคริตศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันเป็นที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่สำคัญๆ รวมถึงจารึกภาษาละตินโบราณ ที่ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเลให้มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกง นำท่านลัดเลาะตามซอกซอยระหว่างอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการ ชม Dominican Monastery Church Of St.Blaise ในสไตล์บาร็อค, Fort Of St.John, ประตู Pile Gate,Ploce Gate เป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมไวน์แดง หรือเครื่องดื่มอื่นๆ

*** หมายเหตุ ท่านใดไม่ทานเนื้อกรุณาแจ้งแผนกเซลล์ ทางบริษัท จะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมูแทน ***

พักที่: Neptun Hotel / หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ 9:            ดูบรอฟนิค – ชาฟตัท – สนามบิน – เวียนนา (เปลี่ยนเครื่อง)

เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านช้อปปิ้งละลายเงินคูน่า ก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นที่มีสนค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช๊อคโกแลตท้องถิ่น ยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์ จากองุ่นพันธุ์ท้องถิ่น “Plavac Mali” คุณภาพระดับเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเลี่ยน และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค

(หากมีการทําการคืนภาษีกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)

14.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 732

16.25 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นำท่านต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ

23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS025


วันที่ 10:          กรุงเทพฯ

14.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……


n040918

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com