smileytour.com

รายการสินค้า

ความรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่ากรุ๊ป (สำหรับ Thai Tourist)

 

รัสเซีย              ไม่ต้องขอวีซ่า

 

การพิจารณาว่าจะให้ว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น

 

*** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ ***

 

 

เอกสารใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศสเปน (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 2 อาทิตย์)

สถานฑูตสเปนค่อนข้างเข้มงวดเรื่องเอกสารในการยื่นขอวีซ่า ขอให้ทุกท่านเตรียมเอกสารอย่างละเอียด ครบถ้วน และถูกต้องตามรายละเอียด

*** แบบฟอร์มยื่นวีซ่าสเปน (ต้องกรอกโดยสมบูรณ์ 2 ชุด) สถานฑูตจะเก็บไว้ 1 ชุดและในวันไปรับเล่มต้องแสดงต่อสถานฑูตอีก 1 ชุด***

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

**สถานฑูตมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลังไป 6 เดือน หากท่านถ่ายรูปเกิน 6 เดือนต้องถ่ายรูปใหม่ (เสื้อผ้าชุดใหม่) ***

3. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน)

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้าและ

- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

4. หลักฐานการเงิน

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมประทับตราจากธนาคาร ถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุด (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และ บัญชีฝากประจำทุกกรณี)

ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน

(เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันและกันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย

5. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ

6. สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์)

7. สำเนาทะเบียนบ้าน

8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

8.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

8.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

8.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศโครเอเชีย  (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15-20 วัน)

 

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

2. รูปถ่ายปัจจุบัน (เปิดหู, รูปสี, พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ห้ามใช้รูปโพลารอยด์

3. หลักฐานการทำงาน

3.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ต้องแสดงจดหมายรับรองการทำงานต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ จากบริษัทผู้ว่าจ้างปัจจุบัน โดยระบุตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, เงินเดือน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพัก

3.2 กรณีเป็นข้าราชการ ต้องแสดงจดหมายรับรองจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว    ต้องแสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ (ขอไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ที่มีชื่อของท่านเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

3.4 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน

3.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

4. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน (ต้องใช้ทั้งสองอย่าง)

4.1 หนังสือรับรองจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) และ สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อบัญชีจนถึงยอดคงเหลือปัจจุบัน (กรุณาปรับยอดเงินในสมุดเงินฝากก่อนถ่ายสำเนา) ทางสถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด  ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

7. หนังสือยินยอมจากบิดามารดา

7.1 กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดา หรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง     จะต้องทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขต ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลายเซ็นของบิดา หรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

7.2 กรณีบิดา และมารดา ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมตามข้อ 7.1 ยินยอมให้บุตรเดินทางไปกับผู้อื่น พร้อมทั้งหลักฐานการทำงาน และหลักฐานการเงินของบิดามารดา (ข้อ 3, 4) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็นของบิดามารดาประกอบด้วย

8. หลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส สูติบัตร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบมรณะบัตร เป็นต้น

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศโครเอเชีย และ สโลวีเนีย (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 1 เดือน)

กรุณาเตรียมเอกสาร 2 ชุดเพื่อยื่นวีซ่า 2 ประเทศ

หมายเหตุ วีซ่าโครเอเชียต้องส่งไปยื่นที่ประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้นต้องใช้เวลาในการทำวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมี สีขาว เท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้าม สวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 4 รูป

**สถานฑูตมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลังไป 6 เดือน หากท่านถ่ายรูปเกิน 6 เดือนต้องถ่ายรูปใหม่ (เสื้อผ้าชุดใหม่) ***

3. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน)

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ คัดลอกมาไม่เกิน 3 เดือน ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการและชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ ในกรณีกรรมการลงนามมากกว่า 1 ท่านต้องมีจดหมายรับรองการทำงานประกอบ (2 ชุด)

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า (2 ชุด)

- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (2 ชุด)

- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (2 ชุด)

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ และเขียนจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (2 ชุด)

- กรณีเป็นแม่ค้า,ทำธุรกิจส่วนตัว,ทำอาชีพอิสระต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น(2 ชุด)

4. หลักฐานการเงิน

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมประทับตราจากธนาคาร ถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า (2 ชุด)

(บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี)

ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (2 ชุด)

- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน

(เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันและกันได้ ) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น (2 ชุด)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย (2 ชุด)

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (2 ชุด)

- หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (2 ชุด)

5. สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร/เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ (2 ชุด)

6. สำเนาบัตรประชาชน/ สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์) (2 ชุด)

7. สำเนาทะเบียนบ้าน (2 ชุด)

8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ (2 ชุด)

8.1เด็กเดินทางกับบุคคลอื่นบิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ

8.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

8.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

 

สถานฑูตอาจสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือ เก็บหนังสือเดินทางมาทำ REPORT หลังเดินทาง

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศอิตาลี (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 2 อาทิตย์)

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

***** ท่านถ่ายรูปเกิน 6 เดือนต้องถ่ายรูปใหม่ (เสื้อผ้าชุดใหม่) *****

3. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน)

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้าและ

- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

และรับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

-  กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

-  กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษาพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ

-  กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

4. หลักฐานการเงิน

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมประทับตราจากธนาคาร ถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุด (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และ บัญชีฝากประจำทุกกรณี)

ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน

(เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันและกันได้)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย

5. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ

6. สำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์)

7. สำเนาทะเบียนบ้าน

8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

8.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

8.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

8.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

การพิจารณาว่าจะให้ว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช่บริษัททัวร์   การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น

สถานฑูตอาจสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือ เก็บหนังสือเดินทางมาทำ REPORT หลังเดินทางแล้ว

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศอิสราเอล (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 3 วันทำการ)

1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

4. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

 

เอกสารยื่นวีซ่าจีน

1. passport ตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อม passport เล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป   พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู/แดงเข้ม

3. ใช้เวลาทำการ 4 วัน / ด่วน 2 วีน / ด่วน 1 วัน

ทำวีซ่าด่วน 2 วัน  เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 800 บาท

ทำวีซ่าด่วน 1 วัน  เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,200 บาท

4. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ยกเว้นคนอเมริกัน 2 ชุด

5. คนไทยสามารถยื่น Tourist visa โดยขอเป็น multiple entry ได้  แต่คนต่างชาติที่ไม่มีใบ authorise จะขอได้สูงสุดแค่ double entry

 

อายุวีซ่าจะนับจากวันที่ที่รับเล่ม (ไม่นับจากวันที่ที่ขอเข้าในฟอร์มวีซ่า) หากยื่นเล่มล่วงหน้าต้องลองนับดูด้วยว่าครอบคลุมวันที่ที่เดินทางหรือไม่  อายุของวีซ่าท่องเที่ยว

-คนไทย คือ 3 เดือน (อยูในจีนได้ไม่เกิน 60 วัน)

-ต่างชาติ อายุวีซ่า 60 วัน (อยูในจีนได้ไม่เกิน 30 วัน)

เพราะถ้ายื่นล่วงหน้าแล้วอายุวีซ่าไม่ครอบคลุมวันเดินทางจริง  ผู้เดินทางจะต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่เอง  ไม่สามารถ transfer visa ได้  แต่สามารถถือ passport 2 เล่ม

 

ระยะเวลาในการยื่นของวีซา ไม่รวมวันที่รับเอกสาร

passport ข้าราชการเล่มสีน้ำเงิน  ไม่ต้องทำ visa อยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วัน ขึ้นกับ ต.ม. ของจีน

 

 

เอกสารยื่นวีซ่าตุรกี (ส่งมอบไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง)

- หนังสือเดินทางไทยเล่มจริงที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า

**ในกรณีที่มีเล่มเก่าไม่ต้องแนบมาป้องกันการสูญหายแต่รบกวนสำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางมาด้วย เช่น

 วีซ่าอเมริกา ญี่ปุ่ญ ออสเตรเลีย ฯลฯ **

- สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และต่ออายุ (ถ้ามี) (ไม่ต้องขีดคร่อม)

- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของลูกค้า และ สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องขีดคร่อม)

- รูปถ่ายสี  รูปปัจจุบัน หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน วันลาหยุด และเงินเดือน (ประทับตรา

หน่วยงานหรือต้นสังกัดมาด้วยนะค่ะสำคัญมากๆ) หรือสำเนาทะเบียนการค้าในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งนามบัตรระบุอาชีพ ตำแหน่ง การงาน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

** ระบุอีเมล์ที่ทำงาน อีเมล์ส่วนตัว เบอร์โทรที่ทำงานและเบอร์โทรส่วนตัว เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่า **

- หนังสือรับรอง ฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร  หรือ STATEMENT ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น

เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- หนังสือเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)

- ข้าราชการต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัดพร้อมประทับตราต้นสังกัด และสำเนาบัต

ประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

- เด็กขอหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมประทับตราจากทางโรงเรียน(ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤ

เท่านั้น)

- เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดา

จะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา  พร้อมทั้งมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย (ทำที่อำเภอ)

- กรณีเป็นแม่บ้านต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสมาด้วย


HomeHome
Template By Gift-TH.Com