smileytour.com

รายการสินค้า

TG PRO Eastern Europe Unseen ทัวร์ออสเตรีย-ฮังการี-สาธารณรัฐสโลเวนีย-สโลวาเกีย 8D5N -TG (TVSEU4UNSEEN-2704)


(TVSEU4UNSEEN-2704) TG PRO EU Unseen ออสเตรีย-ฮังการี-สาธารณรัฐสโลเวนีย-สโลวาเกีย 8D5N -TG

 

ชมเมืองตากอากาศชื่อดังของสโลเวเนีย ที่เมืองลุบเบลียน่าและเบลด

ชมเมืองเอสเตอร์กอมและเซนเทนเดร้ เมืองโบราณในฮังการี

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ในบูดาเปสต์

ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน

ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี-ออสเตรีย-เชก 8 วัน -EK (XES3004)

More details


56,300 ฿

STVS


 

TG PRO Eastern Europe Unseen ทัวร์ออสเตรีย-ฮังการี-สาธารณรัฐสโลเวนีย-สโลวาเกีย 8D5N -TG (รหัสทัวร์ TVSEU4UNSEEN)

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก Unseen

มีนาคม               30 มี.ค. - 6 เม.ย.                56,300.-

ช่วงสงกรานต์     06-13 เม.ย.                        61,300.-

เมษายน             27 เม.ย. - 4 พ.ค.                57,900.-


วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอร์สายการบินไทย  เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป D

 

วันที่สอง          เวียนนา (ออสเตรีย)-เอสเตอร์กอม-เซนเทนเดร้-บูดาเปสต์ (ฮังการี)

01.20 น. นำท่านออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย

เที่ยวบินที่ TG-936

07.15 น. เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฮังการี นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอสเตอร์กอม Esztergom (ใช้เวลาเดินทางประมราณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงดั้งเดิมเก่าแก่ของฮังการี ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10-13 เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากว่า 1,000 ปี ผ่านความรุ่งเรืองและล่มสลายมาหลายต่อหลายครั้ง นําท่านเที่ยวชมเมืองเอสเตอร์กอม ที่ได้รับสมญาว่า “ราชินีแห่งดานูบ” อีกเมืองหนึ่ง เนื่องจาก ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำดานูบ เป็นเมืองที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและธรรมชาติของสายน้ำ และเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันน่าสนใจ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานหลายแห่ง นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเอสเตอร์กอม (Esztergom Basilica) หรืออีกชื่อคือ “มหาวิหารเซนต์อดาลเบิร์ต บาสิลิก้า” ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี ตัวอาคารในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนวิหารที่ถูกทําลายโดยกองทัพเติร์กในคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 50 ปี จึงแล้วเสร็จ จากนั้นเดินข้ามสะพานมาเรียวาเลเรีย หรือ สะพานแห่งการรอคอย ที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองเอสเตอร์กอมกับเมืองสตูร์โรโวของสโลวัค ชมทัศนียภาพของสองประเทศได้จากบนสะพาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนเทนเดร้ Szentendre (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของทวีปยุโรป มีประชากรประมาณ 25,000 คน ตัวเมืองตั้งอยู่ในมณฑลเปสต์ มณฑลที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ และอยู่ห่างจากกรุงบูดาเปสต์ ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก เมืองนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองศิลปินเพราะเป็นเมืองที่เหล่าบรรดาศิลปินแขนงต่างๆ ไปอยู่อาศัยและเปิดบ้านของตนจำหน่ายงานศิลปะ ทั้งภาพเขียนงานปักผ้า เซรามิค ฯลฯ โดยจะสามารถพบเห็นได้เกือบทุกถนนภายในตัวเมือง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดน สู่ เมืองบูดาเปสต์ Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  นำท่านเดินทางสู่เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองแยกเป็นเมืองเก่าบูดาและเมืองใหม่เปสต์ออกจากกันก่อนที่จะรวมกันในภายหลังอันเป็นที่มาของเมืองบูดาเปสต์ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ แม่น้ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ" ด้วยความงดงามของสายน้ำที่คั่นแบ่งเมืองเป็นสองฝั่ง ร่องรอยของอดีตเมื่อครั้งอยู่ภายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ผสานไปกับความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมาแต่ครั้งบรรพกาล ชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของเมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ  ถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ซึ่งเป็นอนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชัยชนะของฮังกาเรียน  เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9  ถ่ายภาพกับภายนอกของ ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน สร้างขึ้นไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บนป้อมแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น้ำดานูบที่งดงามตรึงตาตรึงใจ (ท่านสามารถเลือกชำระค่าขึ้นชมวิวได้สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์หากมีเวลา)  นำท่านถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส Matthias Church ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งชมแม่น้ำดานูบแม่น้ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Green Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม          บูดาเปสต์ (ฮังการี)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-พาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต-เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบราติสลาวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียหรือสโลวัค เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมโดยจะพบเห็นได้มากในเขตเมืองเก่า นำท่านนั่งรถผ่านชมรัฐสภา, หน่วยงานภาครัฐต่างๆ, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ล้วนแล้วแต่มีความสัคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา รวมถึงสำนักงานใหญ่ของสถาบันทางธุรกิจและการเงินขนาดใหญ่ของสโลวาเกียจำนวนมาก เนื่องจากเมืองนี้เคยตกอยู่ใต้อำนาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน จึงมีชื่อเรียกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี (ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บูร์ก (เยอรมันและภาษาอังกฤษ)  ถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึ่งปราสาทนี้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ ริมฝั่งแม่น้ำดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้เสียหาย จากนั้นมีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1956-1964 ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้  จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต McArthur Glen Designer Outlet เอ๊าท์เล็ตแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ Adidas, Almani, Bally, Burberry, Calvin Klein, Coach, Converse, Nike, Crocs, Diesel, Fossil, Gucci, Guess, Kipling, Levi’s, Lee, Prada, Puma, Reebok, Michael Kors, Samsonite, Swatch, The North Face, Vans, Timberland, Skechers เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมายที่ต่างนำสินค้ามาลดราคา  (เอ๊าท์เล็ท ปิดทุกวันอาทิตย์) ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่งในเมืองที่มีความโรแมนติกมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทั่วเมือง เวียนนา ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย มีแม่น้ำสายสำคัญของยุโรปคือแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็นทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ และมีความสำคัญในระดับนานาชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Fourside Hotel Vienna City Center หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สี่             เวียนนา-กราซ (ออสเตรีย)-ลุบเบลียน่า (สโลเวนีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ Graz เมืองหลวงของแคว้นสไตเรีย ตอนใต้ของประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมอร์ ศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทุกสมัย ทั้งโกธิค เรอแนสซองส์และบาร็อค อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ที่สุดซึ่งสร้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1585

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่าน ชมเมืองกราซ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรปที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและความทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด เมืองกราซยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศออสเตีย เป็นรองเมืองกรุงเวียนนาเท่านั้น และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 และยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ.2003 ด้วย ชมเมืองที่ภูเขาเล็กๆ อยู่กลางเมืองที่เรียกว่า Schlossberg หรือ Castle Hill และมีแม่น้ำเมอร์ไฟลผ่านเมือง ยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาเก่าแก่ สัญลักษณ์ประจำเมืองของเมืองกราซ และถ่ายรูปกับป้อมปืนใหญ่ บ่อน้ำโบราณ หอระฆัง รูปปั้นต่างๆ สะท้อนถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคกลางของเมือง  จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสโลเวนีย Slovenia หรือสาธารณรัฐสโลเวเนีย ประเทศบนชายฝั่งทางตอนใต้ของแนวเทือกเขาแอลป์ ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ต่อมาได้รับเอกราชและได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุบเบลียน่า เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย ที่มีบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อย เป็นระเบียบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก M Hotel Ljubljana หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ห้า           ลุบเบลียน่า-เบลด (สโลเวนีย)-เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม เมืองลุบเบลียน่า Ljubljana เมืองหลวงของสโลเวเนีย ชมจัตุรัสกลางเมือง ที่ตั้งของ ปราสาทเมืองเก่า ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะแบบบาร็อค และได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1990 ให้ท่านถ่ายรูปกับวิหารต่างๆ โดยรอบเมืองเก่าของจัตุรัสแห่งนี้ ที่มีความสำคัญเช่นเดียว กับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม ใจกลางจัตุรัสเป็นรูปหล่อของ ฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวาเนีย สัญลักษณ์ของคนที่รักชาติสุดใจ รักเสรีภาพ เป็นผู้ประพันธ์เพลงชาติอีกด้วย ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเชสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตาใช้เวลาก่อสร้าง 14 ปี เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1660 เป็นศิลปะในแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เล่ม ชมสะพานมังกร สะพานแห่งแรกๆ ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งจะมีรูปมังกรในแบบอาร์ตนูโวประดับอยู่อย่างงดงาม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเบลด Bled เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันแสนโรมแมนติค จนได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของสโลเวเนียและยังเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง จนเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ถ่ายรูปกับเมืองงดงามและทะเลสาบเบลดสีเขียวมรกต ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาจูเลียน แอลป์ ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนภูเขาจูเลียนแอลป์ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์และสามารถถ่ายรูปเห็นกลุ่มวิหารกลางทะเลสาบที่สวดสดงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางจนถึงเมืองเวียนนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Kavalier หรือระดับเทียบเท่า


วันที่หก           เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเข้าชมความนำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ประดับอยู่อย่างวิจิตรงดงาม รวมทั้งสวนภายในพระราชวังที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็นผู้ดำริในการสร้างให้มีความหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสเป็นพระองค์แรกแต่พระราชวังเดิมได้รับความเสียหายจากการทำสงครามจึงได้มีการก่อสร้างและบูรณะขึ้นมาใหม่โดยสถาปนิกประจำราชสำนักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มีห้องต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีที่โดดเด่นคือสีเหลืองซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮับสบวร์ก ทำให้เวียนนามีความโดดเด่นจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชมเมืองเวียนนาและมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติที่สามของโลกอีกด้วย และอาคารสวยงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น เป็นต้น อาทิ พระราชวังฮับสเบิร์ก, พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็นต้น หรือเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณถนนโจฮันสเตร๊าท์ ถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้งของชาวเวียนนา สามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แนมต่างๆ เพิ่มเติมได้จากบริเวณถนนแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Kavalier หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด          เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)

เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม

สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก และนำท่านเดินทางสู่สนามบินพร้อมทำคืนภาษี

14.30 น. นำท่านออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-937

 

วันที่แปด        สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ  โดยสวัสดิภาพ..

 

อัตราทัวร์ยุโรปตะวันออก นี้รวมบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2560 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของ สายการบิน

 

อัตราทัวร์ยุโรปตะวันออก นี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,300 บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่าและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

 

p271217
Template By Gift-TH.Com