smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ [เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก] 8 วัน -BR (TVS1911)


(TVS1911) ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค 8 วัน - BR

ออสเตรีย - เวียนนา สวยงามตระการตากับพระราชวังเชินบรุนน์ เที่ยวเมืองเซนต์วูฟกัง, ซาลสเบิร์ก, เที่ยวเมืองมรดกโลก -ฮอลสตัด เยอรมัน -เมืองฟุสเซ่น ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ แวะจตุรัสมาเรียน ที่มิวนิค เช็ก -ปราก  เมืองโบราณที่เชสตี้ ครุมลอฟ

More details


57,900 ฿


ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ [เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก] 8 วัน 5 คืน

บิน EVA Air - BR   (Tour no. TVS1911)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก 2558 (เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ค)

ชมปราสาทนอยชวานสไตน์


พฤศจิกายน           19 - 26               61,900.- > 57,900.-

 

 

วันแรก              กรุงเทพฯ

23.30 น.          คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอร์สายการบินอี วี เอ แอร์ เคาน์เตอร์ Q1-8


วันที่สอง            เวียนนา-ลินซ์-เซ้นต์วูฟกัง-ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)

02.35 น.          ออกเดินทางบินตรงสู่นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เที่ยวบินที่ BR 061

08.45 น.          เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ช ออกเดินทางผ่านเมืองลินซ์ (Linz) (ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรียที่เจริญเติบโตริมฝั่งแม่น้ำดานูบด้วยอุตสาหกรรมหนัก แต่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อคและ ร็อคโคโค

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซ้นต์วูฟกัง St.Wolfgang (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) พร้อมชมทัศนียภาพระหว่างทาง  ชม อาคารบ้านเรือน อันสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในประเทศออสเตรีย ที่เคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ และเคยใช้เป็นที่พักของบรรดานักเขียนต่างๆ  ตั้งอยู่ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท รัฐโอเบอเริสเทอร์ไรค์ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบวูล์ฟกัง หมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญวูล์ฟกัง หมู่บ้านนี้มีความงดงามมากและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากมายในทุกๆ ปี และโดยเฉพาะหากเป็นฤดูหนาวจะมีการเล่นสกีที่นี่ด้วย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลสเบิร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมาและเมืองนี้ยังดังจากการเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ "มนต์รักเพลงสวรรค์" หรือ  The Sound of  Music

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Arena City หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สาม          ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)-ฟุสเซ่น (เยอรมัน)

เช้า                 รับประทานอาหารที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรม เดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของซาลสเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต  ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย ชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็นสวนในพระราชวังเดิม บนถนนฝั่งขวาจะเป็นบ้านเกิดของคีตกวีชื่อดังก้องโลก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮอลสตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปีก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า "ซี สตราซ" (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนจากออสเตรียสู่ประเทศเยอรมัน เดินทางสู่เมือง ฟุสเซ่น (Fussen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองทางใต้สุดของเยอรมนีแห่งนี้เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ให้ท่านเดินชมเมือง ตึกและบ้าน ของทั้งเมืองจะมีหลากสีสันมากเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Hirsch Hotel หรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่              ฟุสเซ่น-มิวนิค (เยอรมัน)-คาร์โลวีวารี่ (สาธารณรัฐเช็ค)

เช้า                 รับประทานอาหารที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขต เมืองฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึ่งในเมืองบนเส้นทางถนนสายโรแมนติกของเยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย นำท่านเดินทางขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้น เข้าชม "ปราสาทนอยชวานสไตน์" ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิค หรือทันสมัย  นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน  ถนนฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ ก่อนนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระ โบสถ์ใหญ่ที่โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้นนำท่านข้ามพรมแดนสู่สาธารณรัฐเช็ค นำท่านเดินทางสู่เมือง คาร์โลวี่ วารี่ Karlovy Vary (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Grand Hotel Pupp หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่โรงแรม  จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ห้า           คาร์โลวีวารี่ - ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)

เช้า                รับประทานอาหารที่โรงแรม   นำท่านชมเมือง คาร์โลวีวารี่ เมืองนี้ถูกค้นพบโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ในปี 1522 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 เมืองนี้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในเรื่องคุณสมบัติของน้ำตามวารสารทางการแพทย์ ทำให้มีอาคารสปาเกิดขึ้นมากกว่า 200 แห่ง และนักท่องท่องเที่ยวมากมายเข้ามาทำการรักษาในบ้านสปาท้องถิ่นเหล่านี้  น้ำแร่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการรักษาแบบดื่มกินอันเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดในการรักษาแบบสปา  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงปราก (Prague) นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่งดังในอดีต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านชมความสวยงามภายนอกของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล  นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย ก่อนชมเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม International Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่หก            ปราก- เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า                 รับประทานอาหารที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11  จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนจากสาธารณรัฐเช็คสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ผ่านชมทัศนียภาพระหว่างทาง

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Kavalier Hotel หรือระดับเดียวกัน


วันที่เจ็ด           เวียนนา-กรุงเทพฯ

เช้า                 รับประทานอาหารที่โรงแรม  จากนั้นนำท่าน ชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อค, ร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านชมเมือง เวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติก นำท่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ  จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม สตัดท์พาร์ค สวนสาธารณะกลางเมือง เพื่อชมและถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียง และท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3 ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ  จากนั้นนำท่าน เดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกภายนอกวิหาร หรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนครเวียนนา

19.35  น.         ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบิน อี วี เอ แอร์ เที่ยวบินที่  BR 062


วันที่แปด          กรุงเทพ ฯ

11.00 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ


***************************************

อัตราทัวร์ยุโรปตะวันออก 2015  ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ นี้รวม

•          ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน อี วี เอ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

•          ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ  (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

•          ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

•          ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

•          ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

•          ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น

•          ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน

•          ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า สำหรับโรงแรมที่มีให้บริการท่านละ 1 ใบเท่านั้น หากมีมากกว่า 1 ใบท่านจะต้องชำระทิปเพิ่มหรือจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง

•          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่า

•          ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 08 ธ.ค.57


อัตราทัวร์ยุโรปตะวันออก 2015 ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค เข้าชมปราสาท Neuschwanstein นี้ไม่รวม

•          ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

•          ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

•          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

•          ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

•          ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ๋า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

•          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขั้นต่ำโดยประมาณ 2 ยูโรต่อท่านต่อวัน หรือประมาณท่านละ 700 บาท

•          ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

•          สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มหรือกรณีสายการบินขึ้นอัตราค่าน้ำมันในภายหลัง

•          ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

•          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

web240515

Smiley Call Center
Template By Gift-TH.Com