smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ [ออสเตรีย เยอรมัน เช็ก] 8 วัน -BR (TVSEU3-2912)


(TVSEU3-2912)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ

ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค

8 วัน - BR

ออสเตรีย - เวียนนา สวยงามตระการตากับพระราชวังเชินบรุนน์ เที่ยวเมืองเซนต์วูฟกัง, ซาลสเบิร์ก, เที่ยวเมืองมรดกโลก -ฮอลสตัด เยอรมัน -เมืองฟุสเซ่น ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ แวะจตุรัสมาเรียน ที่มิวนิค เช็ก -ปราก  เมืองโบราณที่เชสตี้ ครุมลอฟ

More details


55,500 ฿


ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ [ออสเตรีย-เยอรมัน -เช็ค]

8 วัน 5 คืน บิน EVA Air - BR   (Tour no. TVSEU3-2912)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก 2559 (เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ค)

ชมปราสาทนอยชวานสไตน์

 

ตุลาคม            01-08                                     57,500.-

พฤศจิกายน     12-19,   26 พ.ย. - 03 ธ.ค.      55,500.-

ธันวาคม           03-10    (เที่ยววันพ่อ)             60,900.-

 

ทัวร์ยุโรปตะวันออก คริสต์มาส /ปีใหม่ 2560/2017

24 - 31  ธันวาคม 2559                          65,900.-

29 ธ.ค. 2559 - 05 ม.ค. 2560                 65,900.-


 

 

วันแรก             กรุงเทพฯ

23.59 น.          คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอร์สายการบินอี วี เอ แอร์ เคาน์เตอร์ R


วันที่สอง          เวียนนา-ลินซ์-เซ้นต์วูฟกัง-ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)

03.30 น.          ออกเดินทางบินตรงสู่นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เที่ยวบินที่  BR 061

09.40 น.          เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ช ออกเดินทางผ่านเมืองลินซ์ (Linz)  (ใช้เวลา 2.45 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรียที่เจริญเติบโตริมฝั่งแม่น้ำดานูบด้วยอุตสาหกรรมหนัก แต่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อคและ ร็อคโคโค

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซ้นต์วูฟกัง St.Wolfgang (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) พร้อมชมทัศนียภาพระหว่างทางชม อาคารบ้านเรือน อันสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในประเทศออสเตรีย ที่เคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ และเคยใช้เป็นที่พักของบรรดานักเขียนต่างๆ  ตั้งอยู่ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท รัฐโอเบอเริสเทอร์ไรค์ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบวูล์ฟกัง หมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญวูล์ฟกัง หมู่บ้านนี้มีความงดงามมากและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากมายในทุกๆ ปี และโดยเฉพาะหากเป็นฤดูหนาวจะมีการเล่นสกีที่นี่ด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลสเบิร์ก (Salzburg)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมาและเมืองนี้ยังดังจากการเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สาม          ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)-ฟุสเซ่น - เคมป์เทิน (เยอรมัน)

เช้า                  รับประทานอาหารที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรม เดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของซาลสเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต  ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย ชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็นสวนในพระราชวังเดิม บนถนนฝั่งขวาจะเป็นบ้านเกิดของคีตกวีชื่อดังก้องโลก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮอลสตัท  (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปีก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย  จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนจากออสเตรียสู่ประเทศเยอรมัน เดินทางสู่เมือง ฟุสเซ่น (Fussen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองทางใต้สุดของเยอรมนีแห่งนี้เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ให้ท่านเดินชมเมือง ตึกและบ้าน ของทั้งเมืองจะมีหลากสีสันมากเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Kempten เมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของแค้วนบาวาเรีย เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งรกรากของชาวเคลต์ ก่อนที่ภายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน ปัจจุบันเป็นชุมชนที่เก่าที่สุดในเยอรมัน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม My Parkhotel  Kempten  หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สี่              เคมป์เทิน - โฮเฮนชวานเกา -มิวนิค (เยอรมัน)-มาเรียนสกี้ลาซนี่ (สาธารณรัฐเช็ค)

เช้า                  รับประทานอาหารที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขต โฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau หนึ่งในเมืองบนเส้นทางถนนสายโรแมนติกของเยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย นำท่านเดินทางขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเขา (การให้บริการรถมินิบัสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือสภาพถนน หากไม่สามารถขึ้นได้โดยรถบัส อาจต้องเดินขึ้นปราสาท หรือขึ้นรถเทียมม้าโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละประมาณ 6 ยูโร) นำท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิค หรือทันสมัย  นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน  ถนนฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ ก่อนนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระ โบสถ์ใหญ่ที่โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ จากนั้นนำท่านข้ามพรมแดนสู่สาธารณรัฐเช็ค นำท่านเดินทางสู่เมือง มาเรียนสกี้ลาสนี่ Marianske Lazne เมืองบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Agricola Hotel หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม  จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ห้า            มาเรียนสกี้ลาซนี่ - คาร์โลวีวารี่ - ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)

เช้า                  รับประทานอาหารที่โรงแรม   นำท่านเดินทางสู่เมือง คาร์โลวี่ วารี่ Karlovy Vary (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองนี้ถูกค้นพบโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ในปี 1522 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 เมืองนี้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในเรื่องคุณสมบัติของน้ำตามวารสารทางการแพทย์ ทำให้มีอาคารสปาเกิดขึ้นมากกว่า 200 แห่งและนักท่องท่องเที่ยวมากมายเข้ามาทำการรักษาในบ้านสปาท้องถิ่นเหล่านี้  น้ำแร่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการรักษาแบบดื่มกินอันเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดในการรักษาแบบสปา  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงปราก (Prague)  นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่งดังในอดีต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                นำท่านชมความสวยงามภายนอกของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล  นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย ก่อนชมเขตของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม  ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม International Prague Hotel หรือระดับเทียบเท่า


วันที่หก           ปราก- เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า                  รับประทานอาหารที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11  จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนจากสาธารณรัฐเช็คสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ผ่านชมทัศนียภาพระหว่างทาง นำท่านแวะเมืองเวียนากรินซิ่งเพื่อทานอาหารค่ำ

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองที่หมู่บ้านกรินซิ่ง ในบรรยากาศแบบฉบับเวียนนาลิ้มรสอร่อยกับขาหมูย่าง ไส้กรอกเวียนนา ชิมไวน์รสเลิศ ซึ่งผลิตในหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมชมดนตรีพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Austria Trend Ananas Hotel หรือระดับเทียบเท่า


วันที่เจ็ด          เวียนนา-กรุงเทพฯ

เช้า                 รับประทานอาหารที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบาร็อค, ร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                นำท่านชมเมือง เวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติก ผ่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ สตัดท์พาร์คซึ่งเป็นสวนสาธารณะกลางเมือง เพื่อชมและถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงซึ่งท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3 ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ  จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกภายนอกวิหาร หรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนครเวียนนา

19.35  น.        ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบิน อี วี เอ แอร์ เที่ยวบินที่  BR 062


วันที่แปด         กรุงเทพฯ

11.00 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..

 

***************************************

อัตราทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก 2016  ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ นี้รวม

•          ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน อี วี เอ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

•          ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ  (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

•          ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

•          ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

•          ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

•          ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น

•          ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน

•          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่า

•          ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 19 ม.ค.2559


อัตราทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก 2016 ออสเตรีย-เยอรมัน-เช็ค เข้าชมปราสาท Neuschwanstein นี้ไม่รวม

•          ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

•          ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

•          ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า สำหรับโรงแรมที่มีให้บริการท่านละ 1 ใบเท่านั้น หากมีมากกว่า 1 ใบท่านจะต้องชำระทิปเพิ่มหรือจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง

•          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

•          ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

•          ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ๋า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

•          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขั้นต่ำโดยประมาณ 2 ยูโรต่อท่านต่อวัน หรือประมาณท่านละ 800 บาท

•          ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

•          สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มหรือกรณีสายการบินขึ้นอัตราค่าน้ำมันในภายหลัง

•          ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

•          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

**  ทัวร์ยุโรป วันพ่อ ราคาถูก 2559/2016, ทัวร์ยุโรปตะวันออก วันพ่อ ราคาถูก 2559/2016,  ทัวร์ยุโรป/ยุโรปตะวันออก บินตรง EVA Air  2559/2016      web200816

Smiley Call Center
Template By Gift-TH.Com